Från och med höstterminen 2019 kan elever som behöver mer stöd än vad den ordinarie grundskolan klarar att ge, få en egen skola i Strängnäs kommun. Det ligger dom i högsta förvaltningsrätten som ändrar förutsättningarna. Enligt den kan kommuner inrätta och bedriva resursskolor, utan att det strider mot skollagen. Och det är mot domen utbildningskontoret lutar sig, i förslaget som politikerna inom kort ska ta ställning till.

[fakta nr="2"]

Den planerade skolan riktar sig till elever i årskurs 4–9. I kommunens grundskolor uppges det finnas en stor andel elever som behöver extraordinära och komplexa stödinsatser. En diagnos är inte ett krav för placering, men det finns kriterier som eleverna måste uppfylla för att få en plats.

Resursskolan ska, om den startas, ledas av en rektor som har fullt ansvar för eleverna. Den ska bemannas med ämneslärare, resurspedagoger, elevassistenter och en utökad elevhälsa.

Att starta en sådan resursskola skulle medföra 3,5 miljoner kronor i ökade kostnader för barn- och utbildningsnämnden under 2019.