Pump-Separators Gjuterier i Katrineholm varslar om friställande

Kuriren för 100 år sedan

Taxeringen i Katrineholm, forts. från föregående n:r.

Ett urval från Kv. 12 Palmen

Tax inkomst Belopp efter vilket skatt ugår

Handl.-bitr. G Johansson 1,040 1,000

Målare Gust. Englund 1,000 900

Telefonist Ingrid Larsson 1,130 800

Arkitekt Hugo Grefveberg 2,880 2,500

Köpman C. G. A. Cederholm von Schmalensee 16,100 9,100

D 173 blir igenkänningstecknet på en ingenjören Ivar Trana i Katrineholm tillhörig motorcykel.

Kyrkostämma med Ö. Vingåker i går beslöt, att för en kostnad av 425 kr. och en årlig utgift av 900 kr. anordna med en provisorisk skola vid Stenbäcken.

Idrott och skytte. Den årliga propagandalöpningen i Eskilstuna för 16-mannalag hålles om söndag. Bland de 17 lag, som anmälts till tävlingen, märkes ett från Katrineholms allmänna idrottsklubb.

Från allmänheten. Av fröken Hanna Andersson har jag denna dag mottagit en summa av 1000 kr. till Stora Malms församling, varav räntan är avsedd att användas till församlingssysterns sommarledighet. Framför härmed församlingens varma tack för gåvan.

Hovpredikant Fritz A. Beskow

Direktionen för gymnastiska centralinstitutet har ingått till regeringen med framställning om utredning om införande av obligatorisk gymnastik för industriarbetare.

Kuriren för 50 år sedan

Ska vi ha en kvinnlig präst? Fru Siri Norman väckte vid kyrkorådets senaste sammanträde i Katrineholm frågan huruvida inte kyrkorådet kunde vidta vissa åtgärder för att få den vakanta komministertjänsten besatt av kvinnlig präst. Med hänsyn till kyrkoherdens frånvaro när frågan väcktes, beslöt kyrkorådet att uppta ärendet till behandling först vid nästkommande sammanträde.

Förra årets nedbusning stoppar midsommarfesten i Hjälmaresund.

Bristande arbetstillgång har gjort att Pump-Separators Gjuterier i Katrineholm varslat om friställande av tre kvinnliga och fem manliga arbetare till den 12 juli i år.

– Vi väntar på den konjunkturuppgång som säkerligen kommer, informerar dir. Alrik Östberg KK.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenKatrineholm100 årHistorianostalgi
Relaterat