Öppna diket är en verklig pesthärd

Kuriren för 100 år sedan

Kuriren för 100 år sedan

Intet smör denna vecka, är den mindre behagliga underrättelse livsmedelsnämnden senast bringat oss. Smöret för denna vecka, som bekant 50 gram pr person, har ännu ej anlänt, och nu ämnar nämnden slå ihop denna och nästa veckas 50-gramsranson så att vi då få ett hekto pr person.

Julita har ännu inte fått sin järnväg; intet under då att kamparna därifrån när de komma till sta´n gripas av rädsla för den frustande ånghästen. Flera skjutsar från Fogelsta gård i nämnda socken hade i går förmiddag kommit till järnvägens lastkaj för att hämta foder. Skrämda av något växellok satte ett hästpar i sken gatan fram mot grosshandlare Fr. Alfred Anderssons magasin.

Särskild hälsovårdsstadga torde vara behövlig för Vingåkers samhälle, säger förste provinsialläkaren i sin rapport. Renhållningen är nämligen högeligen försummad på sina ställen. Det öppna diket i norr, som upptar den flytande orenligheten från ena hälften av samhället, är en verklig pesthärd för kringboende med dess stillastående illaluktande sörja.

Slakteriet vid Åsen har en stor, delvis underjordisk cementbehållare, vari kastas gödsel och slaktavfall, som ej täckes av kalk eller jord. En oändlighet av fluglarver iakttogs vid inspektionen. Det torde ej vara hälsovårdsnämnden obekant att anordningen är otillåten.

I konsumtionsföreningens lagerrum befanns osnygghet ikring de läckande silltunnorna. Sågspån bör åtminstone strös ikring.

"Tur hos damerna" heter ett 4-akts lustspel, som av Harald Sandberg-turnén uppföres i kväll å sommarteatern i Katrineholm. I morgon kväll uppför samma sällskap skådespelet "Lyckan i det fördolda":

Kuriren för 50 år sedan

Tjeckoslovakien säger på torsdagen farväl till sin kortlivade pressfrihet, två månader efter det att censuren avskaffades. Det är en del av det pris man måste betala för att ockupationsstyrkorna ska retirera ur landet.

Karineholms vattenförsörjning är brännande aktuell. Vattnet som tas i Lillsjön mellan Genne och Krämbol och renas vid Kerstinboda, tillsammans med naturliga gundvattnet, räcker inom en nära framtid inte till. Ett ytvattenverk vid Viren eller ledning från Viren till ett s.k. grundvattenverk genom grusåsen vid Skirtorp är alternativen.

Kuriren för 25 år sedan

Skatten sänks för egenföretagare. Turordningsreglerna vid uppsägningar mjukas upp och tiden för provanställning höjs till tolv månader. Det är några av regeringens åtgärder efter mötet på Harpsund.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenPlats/sörmland100 årHistorianostalgi
Relaterat