Men pensionssystemet väger så ekonomiskt tungt, med verkningar över många årtionden. Det påverkar därtill drivkrafterna för att arbeta eller inte arbeta.

Ett bra pensionssystem stärker sig självt genom att främja att människor är i arbete och har ekonomiska skäl till det. Där innebar Sveriges nuvarande pensionssystem ett avgörande framsteg för drygt 20 år sedan. Det blev då slut med att de som ville arbeta fler år beskattades extra tungt, men inte kunde förbättra sin egen pension, eftersom premierna från deras arbete slukades av ett gemensamt underskott

Det blev också slut med att det gick att ta ut statlig maxpension med bara 15 års höga inkomster. Gamla regler främjade kort arbetsliv och svartjobb. Grunden är nu i stället att varje krona i arbetsinkomst ger premiebetalning till egen pensionsrätt. Därtill kommer ett grundskydd genom en statlig utfyllnad till en garantinivå. Pensionssystemet stabiliserar inte bara sig självt, utan även ekonomin i övrigt.

Med längre livslängd och bättre hälsa kan inte pensionsreglerna förbli opåverkade. Premier från kort yrkesliv ger inte så höga pensioner, om det som betalts in ska räcka till fler år utanför arbetslivet. Själva grundkonstruktionen i det nya pensionssystemet förbättrade kraftigt stimulansen att arbeta längre. Men att den flexibla pensionsåldern börjat så tidigt som vid 61 har sedan åtskilliga år varit svårt att förena med den positiva utvecklingen av medellivslängden.

Frågan är diskuterad, utredd och förhandlad länge. På torsdagen enades som väntat de sex partier som numera står bakom pensionssystemet om ett paket av ändringar. Nytt var att tidigaste uttag flyttas upp till 64, inte 63, men det sista steget dröjer nästan ett årtionde.

En konstruktiv tilläggsregel bidrar till att lösa den än mer socialt känsliga frågan om höjd tidigaste ålder för garantipension. Denna ligger kvar vid 65 för dem som börjat arbeta så tidigt att de haft inkomster under minst 44 år. Sådant som sjukförsäkring och a-kassa får höjd åldersgräns så att den sammanfaller med tiden då garantipension kan tas ut. Frågan har fått en god lösning. Dessutom ska en utredning ta fram ändrade skatteregler för avdragsrätt för tjänste- och andra kompletteringspensioner. Det är rätt, och har behövts länge. Dessa pensioner ska dra åt samma håll som den allmänna pensionen och inte bidra till att förkorta tiden i arbetslivet. Möjligheten att ta ut sådana pensioner redan vid 55 kommer alltså att försvinna.

Det är ett av flera exempel på att det mångåriga, väl fungerande, samarbetet i pensionsfrågor kommer att gå vidare med en rad ytterligare frågor. Den viktigaste är vilka fondförvaltare som släpps in i PPM-delen av systemet. För individen kommer detta inte att märkas så mycket. Det kommer att gå att välja mellan ett stort antal fonder med varierande risk och många slags inriktning. Däremot kommer kraven på förvaltarna att skärpas. En särskild ny myndighet ska göra ett slags upphandling och kvalitetskontroll för bättre överskådlighet och konsumentskydd. Det som sker är att PPM-delen reformeras för att bevaras. Detta stärker förtroendet för en del av pensionssystemet som blivit betydelsefull för pensionsnivåerna och kommer att betyda mycket mer för de yngre än för dem som nu är äldre.

Dessutom har de sex partierna uppenbarligen reagerat mot hur den statliga sjunde AP-fonden, som förvaltar åt dem som inte själva väljer fond, har nått sina goda resultat i avkastning genom att ta påfallande stora risker. Det kan bli ledsamma bakslag på sådant i sämre tider. Reglerna ska ses över även där, men möjligheter att få olika risk och avkastningschans bevaras.

Samarbetsformerna i pensionsfrågor har åter visat sig värdefulla. Komplicerade frågor med verkningar över många årtionden kan lösas så att ett viktigt system vårdas med genomtänkta kompromisser.