Marie Hillblom blev antastad av en man när hon deltog i en tidningsaktivitet i Vingåker. Händelsen anmäldes till polisen och anmälan, förhör samt promemoria upprättades vid polisens kontaktcenter (PKC) i Nässjö. Polismyndighetens riktlinjer vid denna typ av brottslighet är att det ska bedömas särskilt allvarligt när angreppet riktas mot grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Förundersökningsledaren vid PKC i Nässjö bedömde att händelsen inte uppfyllde rekvisiten för ofredande, varför ärendet blev nedlagt.

Ett beslut av förundersökningsledare om nedläggning av ett brottsärende omprövas om det framkommer nya omständigheter i ärendet eller om nedläggningsbeslutet blir överklagat. I Marie Hillbloms ärende blev beslutet överklagat, vilket föranledde att förundersökningen återupptogs. Att förundersökningen återupptogs bedömer jag vara helt i linje med Polismyndighetens riktlinjer vid denna typ av brott.

Ärendet hamnade i Lokalpolisområde Katrineholm efter det att utredningen hade återupptagits. De inledande besluten togs på regional nivå, PKC i Nässjö, och någon polis från Lokalpolisområdet var i det skedet överhuvudtaget inte inblandad i ärendet. Eftersom ärendet hade hanterats på regional nivå fick Johan Levin i uppdrag att agera i ärendet.

I ledaren insinuerar tidningen att Lokalpolisområdet inte skulle ha kunskapen om att brott som bland annat riktar sig mot grundlagsskyddade fri- och rättigheter är särskilt allvarliga. ”Insikten om det finns på polisregionnivå, men uppenbarligen inte hela vägen ner i polisorganisationen”. Något som är helt gripet ur luften eftersom Lokalpolisområdet initialt inte var delaktig i ärendets handläggning. Tvärtom var det Lokalpolisområdet som efter överprövningen av nedläggningsbeslutet genomförde brottsutredningen, vilket ledde till åtal och fällande dom. Jag blev förvånad när jag tog del av den osakliga kritiken eftersom jag har förklarat för Katrineholms-Kurirens redaktion hur ärendet har handlagts. Förövrigt tycker vi inom polisen att det är olyckligt när olika nivåer ställs mot varandra, eftersom vi ser verksamheten i en gemensam helhet.

Anders Gölevik

Lokalpolisområdeschef

SVAR: Anders Gölevik har märkligt fokus. Från medborgarperspektiv är det mindre intressant var i polisorganisationen ett anmält brott hanteras. Det viktiga är att brott beivras. I det här fallet brast det inledningsvis. Anmälan lades ner mycket snabbt. Först efter begäran om överprövning, uppmärksamhet i tidningen och ingripande från högre ort hos polisen återupptogs utredningen och åtal väcktes. Förhoppningsvis kan det leda till vissa lärdomar.

Ledarredaktionen