Signerat I dag ändrar tidningen, sajten och ledarsidan utseende. Det nya tabloidformatet blir mindre och mer lätthanterligt, både för läsaren och för oss som gör tidningen.

Övergången är ett led i tidningens nya hemtillhörighet i NTM-koncernen. Den större förändringen som detta innebär bör tills vidare pausa diskussionen om en befarad utarmning av den lokala journalistiken, åtminstone i vår region.

Tidningsbranschens konsolidering till färre ägare ger ekonomisk trygghet och ökad samordning av sådant som med fördel kan göras gemensamt av flera tidningar. Mindre annonsintäkter och ökade kostnader för produktion och distribution av papperstidningar gör detta nödvändigt.

Men det är inte en defensiv omställning. Smartare användning av resurser gör tidningen fylligare och vassare. Samordningen gör att vi kan erbjuda ett bredare ämnesinnehåll och samtidigt satsa mer på lokal och grävande journalistik, liksom utveckla tidningen digitalt.

Ledarsidan fortsätter att driva opinion i enlighet med tidningens liberala tradition. Begreppet liberal har för oss aldrig varit liktydigt med borgerlig. Det senare hör till partipolitiken och betecknar en politisk konfliktdimension, där ett socialistiskt block står mot ett borgerligt, som dessutom har blivit mindre relevant på senare tid.

Liberalism för oss handlar om ett försvar av individens frihet och värdighet, ofta i kamp mot kollektiva föreställningar om överordnade gruppintressen hos exempelvis klasser, nationer eller, för den delen, lokalsamhällen.

Huvudledarna kommer även framöver att vara osignerade, för att understryka att avsändaren är tidningen, inte den enskilda skribenten, liksom för att främja kontinuitet och konsekvens i åsikterna. Osignerat betyder dock inte anonymt. Ansvaret för åsiktsinnehållet ligger på mig som politisk redaktör.

Gästkrönikörer, både de sedan tidigare kända och nya, kommer att tillföra egna perspektiv och bredda sidan ämnesmässigt.

Förutom att ge tidningen en röst i frågor som rör hela Sverige och världen utanför, kommer vi även fortsättningsvis att vara en lokal ledarsida i vår del av Sörmland.

Alex Voronov, politisk redaktör