Insändarsvar Svar till signaturen Easy L ”Dyster stämning i skolorna” 1/6

Det är fullt förståeligt att besparingar i verksamheterna kan skapa oro och frustration. Jag förstår och uppskattar att du är engagerad i skolans viktiga uppdrag att utbilda barn och elever för framtiden. I den nya kommunplanen finns en klar och tydlig riktning till en stark och trygg skola i Katrineholms kommun. Målsättningar som är helt i linje med de olika skolformernas läroplaner och andra nationella styrdokument.

I år har de kommunala nämnderna fått en uppmaning av kommunstyrelsen att spara 1,7 procent av sin budgetram. Inom bildningsnämnden beslutade vi att den största delen av besparingen skulle tas inom övergripande delar. Dock minskas trots det skolpengen med 1 procent, vilket betyder att 99 procent av skolpengen fortfarande finns kvar att bedriva verksamhet för. I många andra kommuner budgeteras för 1 eller flera procents effektiviseringskrav till de kommunala verksamheterna, år efter år. Något sådant krav har vi inte i Katrineholm, och har inte haft så länge jag har varit aktiv i kommunpolitiken. Tvärtom tillskjuter kommunfullmäktige i Katrineholm varje år pengar till bildningsnämnden utifrån en prognos över ökande antal barn och elever i våra verksamheter. Pengar som gör att vi har möjlighet att möta den tillväxt som kommunen är mitt inne i just nu.

Det är förstås inte oproblematiskt med sparbeting. Några enheter kämpar med att komma i sin ordinarie budgetram, där förändrat antal elever till hösten också innebär anpassningar i organisationen, men nuvarande sparbeting har i dagsläget inte lett till att några tillsvidareanställda är varslade i våra verksamheter. I sammanhanget bör påpekas att Katrineholm satsar mer resurser än de flesta andra kommuner när det gäller skolpeng till grundskolan. Under 2019 har grundskolan i Katrineholm dessutom tillförts 16 miljoner i ett riktat statsbidrag. Vår personal gör ett fantastiskt arbete och även om våra elevers kunskapsresultat har en uppåtgående trend så är vi inte nöjda utan är övertygade om att våra skolledares och medarbetares stora engagemang för varje barn och elev kommer att fortsätta lyfta resultaten över tid.