Debatt Nästan nio av tio svenskar kan tänka sig att göra en insats som volontär i händelse av en allvarlig samhällskris, enligt en undersökning från Novus. Enligt den statliga utredningen som tillsatts efter förra sommarens skogsbränder bidrog volontärer med ”omfattande och ovärderligt stöd till räddningsinsatserna”. Utredningen slår också fast att räddningstjänsternas, kommunernas och andra aktörers förmåga att samverka med frivilligorganisationer behöver förbättras. Vi På Röda Korset tror att det finns mycket att vinna på en sådan samverkan.

Röda Korset i Katrineholm tillhör kommunens Krishanteringsråd. Vi har en förberedd organisation för lokala humanitära insatser samt ingår i Svenska Röda Korsets nationella krisberedskap för större insatser.

För några veckor sedan släppte Röda Korset en rapport om volontärer i framtidens krisberedskap. Röda Korset ser en rad behov på området:

• Fler vill engagera sig spontant, alltså att direkt vid en samhällskris ge av sin tid eller bistå med något som de är experter på, utan att redan tillhöra en frivilligorganisation. Civilsamhället, räddningstjänsten och kommunerna måste alltså kunna möta att många människor vill engagera sig på nya sätt. Röda Korset har i år fått i uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att organisera spontanfrivilliga vid större katastrofer och nationella kriser och vi ser att det kräver tydlig organisering och finansiering av civilsamhällets insatser.

• Kommunernas förebyggande arbete när det gäller olika kriser som kan uppstå i samhället måste ta hänsyn till att personer i utsatthet drabbas hårdare i en kris. Det kan vara personer som inte talar bra svenska eller har svårt att tillgodogöra sig digital information. Ett sätt att göra det är att inkludera frivilligorganisationer i kommunernas risk- och sårbarhetsarbete eftersom vi möter många människor i utsatthet i vårt dagliga arbete.

• Näringslivet vill inte sällan bidra vid samhällskriser. Under skogsbränderna i fjol bidrog Röda Korsets näringslivspartners med varor och tjänster värda över två miljoner kronor, alltifrån transporter till mat, dryck och sängar till räddningspersonal. Men för att allt detta ska fungera måste myndigheterna och räddningstjänsterna upparbeta kanaler för att kanalisera den frivilligkraften.

• Det behövs också ett tydligare klimatperspektiv i det förebyggande arbetet eftersom det är en av de största utmaningarna vi står inför i framtiden. Klimatfrågan är en fråga som engagerar många och frivilligorganisationerna kan hjälpa till att fånga upp det engagemanget.

Volontärer behövs och kommer alltid att behövas i händelse av en samhällskris. Röda Korset jobbar för att år 2025 ha 20 000 utbildade volontärer som är redo att agera om det oönskade och oväntade händer. Vi behöver dock se till att formerna för samverkan och finansiering av civilsamhällets bidrag till svensk krisberedskap anpassas till framtidens kriser och engagemangsformer.