LRF Hästs målsättning är att Sverige ska ha fler professionella hästföretag med ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

Under de senaste månaderna har två mycket intensiva aktiviteter dominerat vår verksamhet – torkan och den nyligen lanserade hästföretagarstrategin.

Redan i början av sommaren inleddes arbetet med att stötta hästföretagarna i den extrema vädersituationen.

LRF Häst har genomgående haft hästföretagarnas bästa för ögonen och bidragit med bland andra följande åtgärder:

• Startat en stödtelefon för drabbade företagare om frågor som uppstår i samband med den extrema foder-, strö- och betessituationen.

• Påtalat vikten av att all tillgänglig areal skördas, vilket gjort att många lantbrukare som normalt inte skördar sina trädor eller tar vara på sin halm i år har gjort så. En viktig insats särskilt för hästföretagare som ofta är beroende av inköpt foder och strö.

• Informerat om möjliga sätt att koppla ihop köpare och säljare av foder genom lämpliga hemsidor och grupper på sociala medier.

• Arrangerat mötesplatser för företagare av LRF lokalt eller regionalt på många håll i landet. Mötena har bidragit till lösningar gällande samarbete kring transporter och foderinköp från andra regioner eller utlandet.

• Vi erbjuder under hösten möjlighet för regioner att arrangera informationsträffar för hästföretagare, där det finns möjligheter att diskutera kring och informera om den extrema fodersituationen.

• Arrangerat högnivåmöten för hela lantbruksbranschen angående torkan, där LRF Häst särskilt framfört hästföretagarnas situation i den löpande bevakningen.

• Hjälpt hästföretagarna med tips, exempelvis publicerat artiklar om hur man kan agera i en foderbristsituation, och hur halm kan användas som grovfoder i högre utsträckning, initierat diverse dispenser rörande foder och ordnat så att Naturnära jobb (statligt) kan få användas till stängsling.

• Och inte minst har vi påverkat så att det nationella krispaketet skulle komma till stånd. Vi arbetar nu med fortsatt påverkan så att regeringen ska besluta om en så rättvis fördelning av krisstödspaketets andra omgång där hästföretagare ska få ta del av pengarna.

Parallellt med dessa insatser har det sedan i våras pågått ett arbete med att ta fram en Nationell strategi för hästföretagande. Vi skapar nu en gemensam handlingsplan för påverkansarbete.

Lotta Folkesson

Ordförande LRF Häst

Erica Lindberg

Verksamhetsansvarig LRF Häst