Öppet brev till Katrineholms kommunstyrelse.

Vi har några funderingar kring det planerade parkeringshuset på Norr. Katrineholm kommer som resten av världen att påverkas av klimatförändringarna. Kommunen har därför, precis som alla andra, ett ansvar för att kraftigt minska koldioxidutsläppen.

I inledningen till kommunens framsynta trafikstrategi står: ”Ett samlat grepp om trafiksystemen och planeringen är nödvändig för att kunna skapa framtidens hållbara stad där andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik ökar parallellt med att bilbehovet och koldioxidutsläppen minskar.” (Trafikstrategi för Katrineholms kommun, 2017-12-18 §211)

Som vi förstå det har Katrineholms kommun gett i uppdrag till KFAB att bygga ett parkeringshus i betong på Norr bakom gamla posthuset. Kostnaden beräknas till drygt 50 miljoner kronor.

Det är svårt att se hur en satsning på bilinfrastruktur i form av parkeringshus ligger i linje med kommunens trafikstrategi. Vi anser att ordningen är bakvänd – det går inte att bygga parkeringshus innan rejäla satsningar gjorts på cykelinfrastruktur och kollektivtrafik. Vilket skulle kunna göra parkeringshuset överflödigt. I sammanhanget bör det hållas i minnet att KFAB är ett vinstdrivande företag.

Vi har följande frågor som vi vill ha besvarade:

- Hur kommer bygget finansieras och hur ska hyreskostnaderna för garaget täckas?

- Kommer KFAB stå för driften av parkeringshuset?

- Kommer hyrorna för KFAB:s hyresrätter behöva att höjas för att finansiera garaget?

- Ska parkeringsavgifter täcka alla kostnader kopplade till garaget?

- Kommer kommunen hyra fastigheten av KFAB? I så fall till vilken årlig kostnad?

- I dag är det endast cykelgaraget som är en avgiftsbelagd parkering. Kommer alla bilparkeringar i centrum bli avgiftsbelagda i samband med garagebygget?

- Varför väljer Katrineholms kommun att göra en storsatsning på den bilburna trafiken i ett läge när koldioxidutsläppen radikalt måste minskas?

- Varför inte lägga motsvarande summa på kollektivtrafik och utveckling av cykelstråk till kransorterna?