Moderaterna i Vingåker beskyller mig för att ljuga om vilka kostnader kommunen har kring våra ensamkommande unga. Man anser också att majoriteten har tagit ett antal beslut som varit felaktiga. Det första handlade om att moderaterna ansåg att sammansättningen i utskottet var odemokratiskt. Det var då två ordinarie och två tjänstgörande ersättare. Vi i majoriteten gick då moderaternas krav till mötes och införde tre ordinarie ledamöter i utskottet. Då tyckte man även det var fel och överklagade beslutet till förvaltningsrätten. Man fick dock inget gehör i rätten, som avslog överklagan.

Sen tyckte man att mitt ordförandebeslut, som sedan även nämnden ställde sig bakom, kring att låta de ensamkommande som i sin asylprocess skrivs upp i åldern eller fyller 18 år få stanna kvar i kommunen tills överklagningsprocessen var klar var fel. Man överklagade beslutet till förvaltningsrätten som också här avslog deras begäran om att upphäva beslutet.

I juni 2010 beslutade ett enigt kommunfullmäktige att kommunen skulle börja ta emot ensamkommande. Moderaten Björn Andersson tillstyrkte i kommunstyrelsen att vi skulle starta en verksamhet om minst elva platser. Man var väldigt tydlig då med att kostnaderna kring detta skulle ligga utanför den kommunala budgeten. Man fonderade alla statliga ersättningar i en särskild pott. Idag visar dessa fonderade pengar på ett plus på 20 miljoner kronor. Verksamheten har som mest genererat 35 arbetstillfällen till kommunen. Vi har ett antal av dessa ensamkommande anställda inom våra verksamheter, framför allt på sommaren. Vilket har varit till stor hjälp eftersom vi har svårt att hitta personal.

I juli i år har vi 30 ensamkommande unga inskrivna på vår egen verksamhet Ung integration. Därutöver har vi elva stycken placerade i HVB- eller familjehem. Alla dessa personer får vi ersättning ifrån Migrationsverket. Man eftersöker alla kostnader för dessa, även dyra placeringskostnader i samband med andra slags placeringar. Vi har också fått 1.2 miljoner kronor för att låta de som skrivs upp i ålder eller fyller 18 år stanna kvar i kommunen tills asylprocessen helt är klar.

Så Charlotte, som du ser så finns det fortfarande pengar som täcker kostnaderna kring de ensamkommande ungdomarna.

Robert Skoglund (S)

Ordförande socialnämnden i Vingåker