Det kräver i sin tur att alla människor får sina grundläggande rättigheter tillgodosedda, att det finns oberoende medier och yttrandefrihet, att det finns ett livskraftigt civilsamhälle, och att vi respekterar fundamentala värderingar om individens okränkbarhet och alla människors lika värde.

Just nu är dessa idéer och värderingar ifrågasatta från flera håll. Nationalistiska krafter sprider auktoritära idéer om att kulturer och religioner inte ska blandas. Ett av den gröna rörelsens viktigaste uppdrag är därför att försvara demokrati, mänskliga rättigheter och kulturens frihet.

I det gröna samhället fyller fria medier en oumbärlig funktion. I det gröna samhället fungerar den fria konsten som en av demokratins vakthundar genom att ifrågasätt makten och stimulera ett kritiskt tänkande. I det gröna samhället är kulturarvet en allmän angelägenhet som ska göras tillgängligt för fler.

Miljöpartiet har i regeringsställning under den gångna mandatperioden visat att vi menar allvar när vi säger att vi vill satsa på kulturpolitiken och visar genom många av de beslut som fattas att vi menar allvar med att öka kulturens självständighet för att hindra politiska beslut att påverka dess innehåll. Vi har under mandatperioden ökat kulturbudgeten med nästan 1,6 miljarder och har bland annat:

● Instiftat en ny museilag som stadgar museernas oberoende från politiken och stärker deras status som kunskapsinstitutioner.

● Reformerat presstödssystemet för att stimulera kvalitetsjournalistik i hela landet (i en parlamentarisk överenskommelse tillsammans med sex andra partier över blockgränsen).

● Antagit en handlingsplan mot hot och hat mot journalister.

● Tillsatt en utredning om huruvida public service oberoende kan stärkas genom ett grundlagsskydd.

● Tillsatt en kommitté med uppdrag att arbeta med kunskap om hur digitala miljöer och desinformation påverkar demokratin och hur arbetet mot desinformation kan stärkas.

● Infört en permanent förstärkning av kulturanslagen till de nationella minoriteterna.

● Gett Statens medieråd ökade resurser för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare.

Miljöpartiet har under den gångna mandatperioden genom regeringsbeslut lagt grunden för en kulturpolitik som gör kulturen tillgänglig för fler, vi har också stärkt kulturens och demokratins integritet för att hålla borta politisk klåfingrighet och populism. Politiken ska, med utgångspunkt från principen om armlängds avstånd, slå fast ramarna, men inte lägga sig i innehållet.

Hur högt ett samhälle värderar kulturen och den fria konsten är en måttstock på den demokratiska samhällsutvecklingen. Vi gröna ser det som vår uppgift att motarbeta de krafter som vill styra kulturpolitiken i auktoritär riktning.

Alice Bah Kuhnke (MP), kultur- och demokratiminister

Nicklas Adamsson (MP), toppkandidat till landstinget Sörmland