Debatt Att kvinnor får lägre pension än män är tyvärr inget nytt. Men att pensionsgapet motsvarar hela 64 800 kronor per år överraskar nog desto fler.

I Sörmland är skillnaden ännu större. Här får kvinnor 68 700 kronor mindre i pension än män varje år. Med dagens förändringstakt förväntas pensionerna bli jämställda först år 2070. Tills dess har 2,5 miljoner kvinnor redan gått i pension, visar fackförbundet Forenas nya pensionspolitiska program.

Pensionsgruppen, som består av C, L, M, MP, KD och S, har en ambition att åstadkomma mer jämställda pensioner. Bland annat vill de höja bostadstillägget och garantipensionen som utgör bidragsdelarna i pensionssystemet. De vill också utvidga möjligheten för makar och sambos att överföra premiepension till varandra.

Problemet är bara att dessa förslag inte höjer värdet av kvinnors intjänade pension, utan snarare ökar kvinnors beroende av bidrag och att leva i tvåsamhet. För oss är det en självklarhet att alla oavsett kön eller samlevnadsform ska ha rättvisa villkor för att skaffa en trygg pension.

Är målet att åstadkomma högre och mer jämställda pensioner behöver Pensionsgruppen i stället fokusera på reformer som gör att prestation i arbetslivet gör skillnad i pensionen även för kvinnor.

Vi efterlyser därför en höjning av pensionsavgiften från 17,21 till 18,5 procent. Det höjer pensionerna med i snitt 1 500 kronor i månaden. Höjningen kommer ha störst effekt på kvinnors pensioner, eftersom kvinnor tjänar mindre än män och i högre utsträckning jobbar deltid, är långtidssjukskrivna och föräldralediga.

Vi efterlyser också nya incitament för privat pensionssparande. År 2016 slopades avdragsrätten för privat pensionssparande. Sedan dess har pensionssparande blivit en exklusivitet för företagare och höginkomsttagare.

I stället för att återinföra avdragsrätten vill vi pröva en modell med matchat sparande. Det innebär att om man exempelvis sparar 1 000 kronor i månaden, bidrar staten med ett matchningsbidrag motsvarande 30 procent av beloppet, i det här fallet 300 kronor. Matchat sparande har varit populärt i de länder där det prövats, troligen eftersom det är lättbegripligt och har en direkt belöningseffekt.

Med dessa reformer sluts pensionsgapet mellan kvinnor och män snabbare, och kvinnor slipper bekymra sig för om kärleken kan trygga deras ekonomiska standard efter arbetslivet.