Vi vill att KFAB bidrar med nya bostäder och att det byggs för såväl ungdomar som äldre.

Vatten finns naturligt runt omkring stadskärnan men mer vatten behöver finnas i centrum och bostadsområden med lekfulla vattenkonstverk är en intressant utveckling.

Kommunen är känd för sina blomstrande parker och ska fortsätta vara en attraktiv trädgårdsstad som både Katrineholmare och besökare pratar om och är stolta över.

Sportcentrum och centrum byggs ihop med ett tydligt stråk. Under mandatperioden vill vi utveckla detta stråk ytterligare med spännande utsmyckning som gör stråket än mer intressant och attraktivt. I centrum och parker vill vi att barnen ska kunna leka och trivas.

Vi vill därför att torg och parker kompletteras med roliga lekvänliga monument eller lekutrustningar.

Stadsparken utvecklas och blir den pärla i centrum som den förtjänar.

Det händer mycket spännande i Katrineholm. I kvarteret där Åhléns finns vill vi tillsammans med fastighetsägare utreda möjligheten att skapa spännande innergårdar. Något som kanske kan liknas vid ett litet Knäppingsborg. Vi vill se en sanering och utveckling av ”Pumpenområdet”. Cityhandeln utvecklas och en mix av caféer och restauranger ger liv i centrum.

Den tekniska utvecklingen inom belysning har gått fort. Idag är det betydligt mer miljövänligt att lysa upp gator och torg än det var för bara några år sedan. För att öka tryggheten, minska risker och öka attraktionen vill vi utveckla belysningen i kommunen ytterligare.

Prioritet ska ges åt cykelbanor och områden som upplevs otrygga. Vi vill också se en mer av intressant belysning av byggnader, som exempelvis Tallåsaulan.

Så vill vi socialdemokrater fortsätta att utveckla Katrineholms stadskärna med liv och lust!

Anneli Hedberg (S) Ordförande Service- och tekniknämnden

Cecilia Björk (S) Ordförande Kulturnämnden