Detta kan tyckas vara en självklarhet, men uppenbarligen behöver vi bli påminda om det. På många håll i världen är bristen på vatten en ödesfråga. I Sverige är kanske inte situationen lika akut, men det måste till långsiktigt hållbara lösningar för att säkra framtidens vattenförsörjning och dagvattenhantering.

För att detta ska bli möjligt krävs nya investeringar. Detta är resurskrävande och därför behövs VA-system som håller över tid. Lappa- och laga-lösningar innebär att vi skickar notan till framtida generationer, vilket inte är ansvarsfullt. Insikten om detta finns i Sveriges kommuner. En enkät till 180 kommuner visar att nyinvesteringarna i VA-systemen ökar, men långt ifrån tillräckligt. Förnyelsetakten behöver nära fördubblas för att komma upp till eftersträvansvärda nivåer (Svenskt Vatten 2018).

Men det är inte bara mer resurser som måste till. Lika viktigt är smarta investeringar görs i rätt teknik. Samhället kan inte bara se till investeringskostnader på kort sikt, utan hänsyn måste tas till hela livslängden för VA-systemen.

Som tur är finns beprövad teknik som håller över tid. I dagsläget finns betongrör från 1800-talet som fortfarande är i bruk. Städerna var många gånger rena sanitära olägenheter vid den här tiden och en viktig del i att förbättra människors livsvillkor var att bygga hållbara VA-system. Detta är kommunerna än idag är ansvariga för. Det går att bygga framtidens rörsystem som håller i 150-200 år.

Tekniken blir allt bättre. Branschen har lyckats pressa tillbaka C02 utsläppen med 25 procent under de senaste decennierna och godstjockleken har samtidigt kunnat öka. En liknande utveckling kan säkert göras även för andra delar av VA-systemet.

Detta innebär inte bara en ekonomisk och miljömässig vinst. Det minskar också behovet av reparationer under rörens livslängd. Då slipper vi att gräva upp gator och försämra framkomligheten för alla som rör sig i de allt större och tätare städerna. Köer och störningar minskar, vilket är viktigt inte minst med tanke på det växande antalet transporter och personresor.

Men det duger inte att vänta. Stora delar av VA-system måste snart bytas ut och VA-huvudmän, kommuner och kommunförbund måste planera för miljömässigt hållbara lösningar. De VA-nät som byggs nu måste hålla i minst 150 år. Därför behövs kunder som planerar långsiktigt och vi uppmanar därför beslutsfattare och planerare att tänka på framtida generationer som ska leva med dagens lösningar. Vi måste alla bli bättre.

Lars-Olof Nilsson, S:T ERIKS

Per-Olof Nilsson, Starka Betongindustrier KB