Debatt Katrineholm står inför ett omfattande behov av att utveckla och förbättra kommunens kärnverksamheter, om vi ska lyckas attrahera och behålla invånare, personal och företag/arbetsgivare. Men för detta krävs betydligt kraftfullare insatser än majoritetens för att de som står långt ifrån arbetsmarknaden ska ges rätt förutsättningar.

Den svenska välfärden bygger på principen att alla vuxna ska arbeta för att säkra välfärden. Många arbetslösa innebär mindre skatteintäkter vilket gör det svårt att finansiera vår välfärd.

 

Katrineholm har en hög arbetslöshet, framför allt bland lågutbildade. Arbetsförmedlingens prognos pekar på ökad arbetslöshet. Den visar också på att många som kommit till Sverige på 10-talet utgör en arbetskraft som arbetsmarknaden inte efterfrågar.

Orsakerna är flera. Konjunkturavmattningen gör att arbetsgivarnas efterfrågan försvagas, och skillnaden mellan de arbetslösas kunskaper och vad som krävs för att få ett av de lediga jobben är stor. Det vill säga, många arbetslösa har för dålig utbildning.

 

Vilka är de yrken där bristen kommande år är akut? Skolan kommer att behöva rekrytera 60 000 till 70 000 lärare. Sjukvården 45 000 till 50 000 sjuksköterskor samt ett stort antal läkare. Vidare behövs 50 000 till 60 000 civilingenjörer och upp emot 10 000 till 15 000 poliser. 

Alla dessa yrken kräver förutom grundskola och gymnasieutbildning ett antal år på universitet/högskola. Detta ett problem då många nyanlända har en mycket basal utbildning som utöver SFI kräver uppemot sju till tio års studier för att kunna arbeta där marknaden skriker efter personal. Så insatserna bland de med låg utbildning måste stärkas kraftigt.

 

Den 9 januari beslutade Viadidaktnämnden i Katrineholm om verksamhet och budget för 2020 och det blev ett beslut som till stora delar påminner om 2018/2019 års verksamhet. Det är inte enligt oss liberaler tillräckligt. 

Vi i Liberalerna hade i vårt budgetförslag för 2020 med utblick 2021-2022 ett förslag till kraftfull satsning på svenska för invandrare (SFI) och på komvux för att fler skulle kunna förbättra sina möjligheter att bli anställningsbara – ett förslag som inte fick gehör när kommunfullmäktige beslutade om budget. Det är en satsning som vi tror är nödvändig för att de med låg utbildning ska kunna få jobb på sikt.

Men till sist är det ett personligt ansvar. Gör dig anställningsbar och uppmuntra dina barn till studier för att möta framtida krav på arbetsmarknaden.

 

Björn Wahlund (L)

Ersättare i Katrineholms kommunfullmäktige och Viadidaktnämnden