Ett levande kulturliv gör Katrineholm attraktivt. Kultur ska genomsyra alla kommunens verksamheter och alla invånare ska lätt kunna ta del av kulturlivet.

Kulturen ska finnas för de äldre, för vuxna, för studerande, för nya katrineholmare, för musikintresserade, för teaterintresserade, för barn, för ungdomar, ja för alla.

Kultur är viktigt i livets alla skeden och skapar meningsfullhet och delaktighet. Den ger människor verktyg att utveckla och förändra.

Katrineholm ska ha ett aktivt kulturliv i alla kommunens delar. Föreningslivet och studieförbunden ska ha goda möjligheter att verka i vår kommun. Antalet föreningar ökar och vi socialdemokrater ska se över möjligheten att höja den totala summan för de kommunala föreningsbidragen.

Vår väl utbyggda biblioteksverksamhet, kulturhuset Ängeln och Lokstallsområdet är särskilt viktiga att utveckla som nav för kultur, konst och diskussion. Teaterlokalen ”Turbinen” invigdes nyligen, en stor kultursatsning, med foajé, loger, repetitionsrum och en flexibel scen.

Vi vill fortsätta att rusta upp och öppna Lokstallområdet för ännu fler katrineholmare. Bland annat bör området spegla Katrineholms tåghistoria.

Konsten ska finnas närvarande när vi bygger nya skolor, äldreboende och andra verksamhetslokaler.

En del av satsningen på konsten i skolan ska kunna användas pedagogiskt i olika ämnen och som grund för diskussioner hur vi människor ska vara mot varandra. Vi vill också fortsätta avsätta investeringsmedel till offentlig konst, bland annat till lekvänliga konstverk och fler muralmålningar på olika platser i kommunen, både inne och ute.

Fritidsgårds- och eftermiddagsverksamhet ska ha god kvalitet. Alla ungdomar är välkomna till ungdomsverksamheten och delta i en aktivitet eller bara ta det lugnt och fika med kompisar. Ungdomar är begåvade och har olika kreativa talanger.

Ungdomstiden lägger grunden till ett vuxenliv med gott självförtroende. Vi socialdemokrater vill bistå ungdomar att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Värdegrundsarbete och social integration är viktiga grundpelare. Vi vill också fortsätta med gatufester och öppen fritidsverksamhet i bostadsområden och kransorter. Leve kulturen!

Cecilia Björk (S)

Ordförande kulturnämnden