Grönplanen är inte bindande, utan är, som framgår av underlaget, ”ett vägledande dokument som ska fungera som stöd för en hållbar utveckling av Katrineholms stad och dess gröna miljöer. ”Trots att kommunen inte förbinder sig att följa grönplanen är det ett dokument som förpliktar. Inte bara på grund av de många goda intentioner som presenteras, utan kanske främst på grund av att många av de åtgärdsförslag som återfinns i planen har stor betydelse för främjande av den biologiska mångfalden i ett långsiktigt hållbart samhälle, något som är avgörande för vår framtida överlevnad.

Vid sidan av skrivningar om tillgänglighet till natur i stan, samt vikten av naturen som en plats för rekreation vill vi framhålla tre områden som särskilt viktiga att beakta när Grönplanen implementeras, och som har stor betydelse för en långsiktig hållbar ekologisk utveckling i stadsmiljön och den stadsnära miljön i och kring Katrineholm.

Det handlar om att:

• Bevara och skydda ursprungliga/äldre skogsmarker, naturmiljöer och nyckelbiotoper som har ett högt skyddsvärde samt att det sker en övergång till ett hyggesfritt kontinuitetsskogsbruk inom kommunens hela skogsbestånd.

• Främja viktiga ekosystemtjänster, framför allt reglerande tjänster som rening av vatten, pollinering och rening av luft.

• Stärka den biologisk mångfalden och skydda befintliga spridningssamband (grönområden) för växter och djur, samt nyskapa goda spridningssamband i bland annat stadsmiljön där så behövs.

Förutom de skrivningar som återfinns i Grönplanen avseende dessa områden vill vi peka på vikten av att man vid fortsatt arbete i stadsmiljön och i stadsnära miljö verkligen på allvar tar hänsyn till de intentioner som Grönplanen står för. Vår uppfattning är att kommunen ofta nöjer sig med att ta fram välformulerade planer och policydokument och att dessa är viktigare än de åtgärder som dokumenten presenterar. ”Grönplan för Katrineholms stad” förtjänar att tas på större allvar, särskilt med tanke på de åtaganden vi gemensamt står inför när det gäller att motverka de globala klimatförändringarna.

Bevarandet av ursprunglig äldre skogsmark och nyckelbiotoper, ett varsamt skogsbruk, liksom främjandet av ekosystemtjänster och den biologiska mångfalden med möjlighet till goda spridningssamband för växter och djur har stor betydelse, inte bara för artrikedomen när det gäller flora och fauna. Det är också grundläggande för att kunna ge framtida generationer i Katrineholm tillgång till en artrik och myllrande naturmiljö som främjar ett långsiktigt uthålligt samhällsbygge i samklang med naturen.

Ylva G Karlsson (MP)

Kandidat till kommunfullmäktige i Katrineholm

Nicklas Adamsson (MP)

Kandidat till kommunfullmäktige i Katrineholm