Debatt Linda Burenius och Jennie Wiederholm har på debattsidan (28/8) sjungit lov till 100 procent förnybart och mot detta ställt kärnkraft. En liten försynt kommentar kanske vore på sin plats?

Svante Arrhenius formulerade 1896 hypotesen att stigande koldioxidhalt i atmosfären skulle höja temperaturen genom att koldioxiden hindrar en del av värmestrålningen från jordytan att gå ut i rymden. Den höjda temperaturen skulle i sin tur höja vattenånghalten som även den hindrar värmestrålningen och därmed skulle temperaturen ytterligare öka omkring 50 procent. Hypotesen formulerades efter småskaliga försök. Slutledningen är och förblir en hypotes.

En hypotes är ett antagande om hur saker troligen hänger samman, eller som bör ha ett visst fog för sig men som ännu inte har bevisats. Hypotesens antaganden bör vara beskrivna så pass tydligt att man kan gå vidare och testa dem mot verkligheten. När det gäller sambandet mellan koldioxidhalten i atmosfären och global uppvärmning är de otydliga trots teorin om koldioxidtaket i rymden. Luftens koldioxidhalt är endast 0,04 procent av luftens olika gaser.

Kostnaderna för 100 procent förnybart har utretts av Sweco på uppdrag från Skellefteå Kraft. Utredningens titel är "100 procent förnybart". I rapporten kan vi också få en siffra på kostnaderna som kommer att bli hisnande 1 150 miljarder kronor som ska investeras under en period mellan 2017 och 2050.

Kostnaderna för kärnkraft kan beräknas med hjälp av "Oskarshamn 3", det senaste verket vi byggt i Sverige. Oskarshamn 3, kostade totalt omkring 15 miljarder kronor och stod färdig 1985 med en produktionsförmåga om cirka 1 100 megawatt elkraft. Byggnadstiden från byggstart fram till att anläggningen började producera el var drygt fem år. Räknar vi upp kostnaderna från 1985 till 2020 blir priset omkring 50 miljarder kronor. I dag har vi ungefär 900 kilo plutonium i lager. Vi kan upparbeta redan "utbränt" kärnbränsle och få tillgång till de utbrända stavarnas plutonium. Brytning av uranmalm för några 100-tal år framöver behövs inte. Dessutom: AB Atomenergi var placerad i Studsvik några mil utanför Nyköping.

Båda energilösningarna har inga utsläpp av koldioxid i sin energiproduktion. Det är bara växterna som gråter över att deras koldioxid tas ifrån dem!