Det framgår av förslagen till nya taxor som styrelsen för Vingåker vatten och avfall AB har ställt sig bakom. De ska nu vidare till kommunfullmäktige. Antas de enligt intentionerna, börjar de nya taxorna gälla från den 1 januari nästa år.

Grundavgiften för sophämtning höjs då med mellan 146 och 250 kronor, beroende på typ av bostadsfastighet eller verksamhet per kärl. För en- och tvåfamiljshus blir höjningen högst och landar vid 1 470 kronor i årsavgift mot nuvarande 1 220.

Avgiften ska normalt täcka bolagets kundservice, administration, avfallsplanering och information. Men även kostnader för återvinningscentralen ingår.

Den nya återvinningscentralen som ska tas i bruk vid Vik 2020 har ännu inte projekterats men upphandling pågår. Investeringen är det i särklass största projektet som renhållningskollektivet i Vingåker står inför. Vatten- och avfallsbolaget investerar 25 miljoner kronor i bygget, kommunen tio miljoner.

Till följd av investeringen beräknas bolagets kapitalkostnad öka med en miljon kronor per år. Det är för att möta den som avgiftshöjningarna görs.

Även några av de vanliga abonnemangen blir dyrare för hushållen. Till exempel föreslås avgiften för varannan veckas tömning av 80- och 190-liters kärl vid en- och tvåfamiljshus höjas med 250 kronor per år. Två 660-liters kärl som hämtas i flerbostadshus kommer att kosta 2 190 kronor mer än i dag.

Bolagets kunder står också inför höjda brukningsavgifter för vatten och avlopp.

Orsaken är råvattenledningen mellan Lyttersta vattentäkt och vattenverket.

Ledningens kapacitet måste utökas för att minska hotet mot vattenförsörjningen till följd av långvarig torka och läckor. Samtidigt behöver avloppsproblematiken vid Lyttersta lösas.

Bolaget behöver därför förstärka sin investeringsförmåga nästa år med 1,5 miljon kronor. Därför ska brukningsavgiftens fasta del höjas från 2 054 kronor per år till 2 535. En smärre höjning görs även av tomtyteavgiften för annan fastighet.

Förbrukningsavgiften föreslås höjas med 1,50 kronor per levererad kubikmeter vatten.