Under november ska kommunstyrelsen och fullmäktige besluta om kommunplan med budget för 2002 och flerårsplan för 2021-22. Ramarna för nästa års budget sattes redan i juni i år, men den rådande ekonomiska situationen har gjort att man reviderat budgetförslaget på flera punkter. 

Förvaltningen föreslår att socialnämnden får 7 miljoner kronor i utökad budgetram med början nästa år, för att möta kostnaderna för försörjningsstöd. Samtidigt föreslås att kommunbidraget till Viadidakt utökas tillfälligt under nästa år med 600 000 kronor, för extra arbetsmarknadsåtgärder som syftar till att minska utgifterna för försörjningsstöd. 

Hemtjänstens lokaler måste byggas om, efter synpunkter från Arbetsmiljöverket. En etapp är klar, men den andra etappen har socialnämnden gett kommunfastigheter i uppdrag att börja med. Då handlar det om att iordningställa ett grupprum och ett större personalrum. Socialnämnden föreslås få ytterligare 380 000 nästa år för den utökade hyreskostnad som blir följden av ombyggnaden, samt 732 000 för resten av planperioden.

Kommunen har ett resultatmål på en procent, som innebär att det finansiella resultatet ska uppgå till 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning under året. Det målet uppnås inte för 2020, utan förslaget är att kommunen budgeterar ett nollresultat nästa år. 

I stället föreslås 7 469 000 kronor budgeteras som en buffert inom den finansiella verksamheten, för att hantera den osäkerhet som det tuffa ekonomiska läget för med sig. 

Ett förslag är också att AB Vingåkershem under 2020 bidrar med 1,5 miljoner kronor i utdelning till kommunen. I ägardirektiven finns ett avkastningskrav på bolaget, men kommunen har inte tidigare tagit ut någon avkastning. 

Utgångsläget för nästa år är att skatteintäkter och generella statsbidrag förväntas bli närmare 6 miljoner högre, enligt den senaste prognosen. De så kallade välfärdsmiljarderna beräknas bli 22 000 kronor högre och det nya tillfälliga bidraget till kommuner med högt flyktingmottagande ger 1 100 000 kronor extra. Samtidigt försvinner flera riktade statsbidrag som gått till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. 

Enligt förslaget ska samtliga nämnder också ta fram åtgärdsförslag som kan leda till att kommunen får en budget i balans i slutet av år 2022.