Kritiken kommer från länsstyrelsen i Stockholm, som är tillsynsmyndighet. De sammanfattade bristerna i en rapport i december, efter en inspektion tidigare under hösten.

Det aktuella ärendet inleddes sommaren 2018, då överförmyndaren i Vingåker förordnade en god man för att bevaka ett barns rätt i en skuld gentemot barnets mamma.  

Barnet hade fått aktier av en släkting till ett värde av cirka 135 000 kronor. Men aktierna såldes, pengarna förbrukades och eftersom mamman inte betalade reavinstskatten på försäljningen fick barnet en skuld till Skatteverket, som registrerades hos Kronofogden.  

Skulden betalades genom försäljning av ytterligare aktier. Överförmyndaren ändrade sedan förordnandet så att den gode mannen bara skulle bevaka att skulden till barnet blev återbetald. 

Vid årsskiftet 2018/19 tog den nya överförmyndarnämnden över ärendet. 

I augusti beslutade nämnden att ansöka hos tingsrätten om att entlediga mamman som förmyndare, eftersom de ansåg att hon misskött sig så att barnet förlorat pengar. 

Länsstyrelsen anser här att de borde ha utsett en medförmyndare som ensam fått handha barnets ekonomi, om mamman inte klarade sitt uppdrag. I stället hade de satt en god man att bevaka barnets rätt bara i den aktuella tvisten. 

Deras slutsats är att överförmyndarnämnden förtjänar kritik för sin handläggning av ärendet.

Nämnden får även kritik för bland annat otydliga underskrifter i handlingar och bristande rutiner för maskering av sekretessuppgifter.