Den infekterade frågan om vatten och avlopp till ett 30-tal fastigheter i Österåkersbygden har länge varit en följetong i KK:s spalter.

Nu har den blivit en het potatis också för Länsstyrelsen Sörmland.

Hos länsstyrelsen begär Ättersta VA-förening nu ett statligt ingripande mot Vingåkers kommun. Det görs med stöd av lagen om allmänna vattentjänster, LAV.

Enligt lagen är länsstyrelsen skyldig att utöva tillsyn över kommuner så att medborgarnas behov av vattentjänster tillgodoses. Så görs rakt inte i fallet Ättersta, anser VA-föreningen.

”Sedan mer än 30 år tillbaka har länsstyrelsen begärt att Vingåkers kommun ska komma med en slutlig lösning för avloppsfrågan rörande området Ättersta. Under den tid som gått har ingenting skett, frånsett att alla fastigheter under perioden 2016–2017 fått sina avloppsanläggningar utdömda”, skriver föreningens ordförande Thomas Lindholm till länsstyrelsen.

När det med hänsyn till hälso- eller miljöskydd krävs VA-försörjning i ett större sammanhang för befintlig eller planerad bebyggelse, ställer lagtexten tydliga krav:

Kommunen är skyldig att bestämma det verksamhetsområde inom vilket VA-tjänsten behöver ordnas.

Kommunen är skyldig att snarast tillgodose VA-behovet i verksamhetsområdet genom en allmän anläggning.

Fullgörs inte detta, får länsstyrelsen enligt LAV besluta om ett föreläggande mot kommunen. Ett sådant kan förenas med vite.

Detta ingripande är vad Ättersta VA-förening nu begär. Länsstyrelsens miljöenhet har uppmanat kommunen att yttra sig i frågan innan beslut fattas.

I byn med omnejd finns två föreningar som arbetar för gemensamma lösningar för drygt 30 fastigheter vars enskilda avlopp har dömts ut av kommunen. Ättersta VA-förening samlar det största antalet fastighetsägare.

Deras avsikt är att finansiera gemensamma VA-anläggningar som sedan kan anslutas till det kommunala nätet för att driftas och underhållas av Sörmland vatten och avfall.