Upprinnelsen till ärendet, som mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt nu har avgjort, var när samhällsbyggnadsnämnden den 13 oktober förra året beslutade att ge bygglov för till tillbyggnad med bland annat carport på en villafastighet i centrala Vingåker. Den beviljade carporten skulle hamna närmare än 4,5 meter från fastighetsgränsen till en grannfastighet och som särskilda skäl till detta angavs bland annat att det inte fanns någon annan plats att placera carporten på eftersom fastigheten är långsmal.

Fastighetsägaren på grannfastigheten hade fått yttra sig innan men sagt nej till en ny carport så nära tomtgränsen. Trots det beviljades bygglov vilket grannen överklagade till länsstyrelsen som i sin tur gav kommunen bakläxa avseende carporten.

Kommunen överklagade länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen som nu kommit med sin dom. Rätten anser att länsstyrelsens beslut är rätt och avslår överklagandet.