Social dumpning – så har det fenomen kommit att kallas där en kommun förmår personer som får hjälp av socialtjänsten att flytta till en annan kommun. Allt i syfte att sänka sina egna kostnader på den andra kommunens bekostnad.

Problemet har uppmärksammats i Katrineholm, något som tidningen skrivit om vid flera tidigare tillfällen. 

Nu har en policy mot social dumpning tagits fram och behandlats av kommunstyrelsen. Därefter kan policyn antas av fullmäktige.

Av förslaget till policy framgår, att "när social dumpning identifierats ska socialnämnden genast ta kontakt med berörd kommun för att tydligt markera att agerandet inte är acceptabelt".

Men att återföra ansvaret till ursprungskommunen kan bli svårt i vissa fall, enligt socialförvaltningen som utrett ärendet. Hemkommunen måste alltid ta hand om pågående barnavårdsärenden, våldsärenden i nära relation och pågående insatser mot missbruk. Sådana insatser kan bara överlåtas till en annan kommun om mottagarkommunen går med på det.

I andra fall kan det alltså vara knepigare, och att förmå människor att flytta tillbaka till den kommun som ägnat sig åt social dumpning kan vara svårt, enligt förvaltningen. Samtidigt konstateras att varje kommun har ansvar att ta hand om sina egna invånare, och att det är bra att markera mot dem som ägnar sig åt social dumpning.

I kommunstyrelsen yrkade C, L, KD och V på att ärendet skulle återremitteras, eftersom socialnämnden inte hunnit yttra sig.