Av dokumentationen som Ivo har tagit del av framgår att en första anmälan handlar om en förälder som kan ha utsatts för våld av en annan förälder. Nämnden gjorde vid det här tillfället en så kallad skyddsbedömning för det ena barnet, men inte för syskonet.

En månad senare, i en andra anmälan, uttrycktes oro för den ena förälderns förmåga att ta hand om barnen. Även i det fallet gjorde socialnämnden en skyddsbedömning för det ena barnet men inte för det andra.

I en tredje anmälan som handlade om våld mot barn, upprepade socialnämnden sitt agerande en tredje gång. Skyddsbedömningen gällde bara det yngre barnet, trots att delar av anmälan rörde det äldre barnets beteende.

Ivo menar att kommunen inte skött sitt ansvar vid orosanmälningarna. Man understryker också allvaret i att nämnden vid flera tillfällen missat att utreda förhållandet för samtliga barn i familjen.

Socialnämnden har i sitt yttrande medgett att man borde ha gjort förhandsbedömningar för båda barnen i samband med anmälan. Man borde också ha inlett en utredning när det framkom uppgifter om våld.

Socialnämnden kommer nu att se över rutinerna för förhandsbedömningar.

Ivo påpekar dock att en förhandsbedömning inte behövs i de här fallen eftersom en utredning ska inledas utan dröjsmål om det finns uppgifter om misstänkt våld. Ivo anser att nämnden även bör se över sina rutiner inom detta område.

Ivo vidtar inte ytterligare åtgärder i ärendet men kan komma att följa upp det.