I interpellationen ställde Joha Frondelius två frågor till vård- och omsorgsnämndens ordförande Ulrica Truedsson.

Den första frågan löd: "Vad kommer du att göra för att hemtjänstpersonal dag och natt ska få en värdig och dräglig arbetssituation?"

Ulrica Truedsson svarar bland annat att förvaltningschefen fick i uppdrag direkt att besöka alla hemtjänstområden för att skapa sig en tydlig bild av vad som har hänt och vad som behöver åtgärdas på kort och lång sikt.

"Detta kommer att återrapporteras till oss i nämnden, kommunstyrelsen och media i slutet av augusti", skriver Truedsson.

Frondelius undrar också om Truedsson tar Johanna Hellbergs ord på allvar och på vilket sätt hennes berättelse påverkar annorlunda jämfört med alla tidigare berättelser om och från äldreomsorgen.

Truedsson svarar att hon tar Johannas ord på allvar, precis som hon tar alla berättelser som framförs till henne på allvar, oavsett om de är positiva eller negativa.

De synpunkter som förs fram till henne tar hon upp med förvaltningschefen som hon träffar minst en gång i veckan. "Sedan följer jag upp det vid nästa träff för att få reda på hur man har gått vidare med frågorna", skriver hon.

Truedsson påtalar också att det är viktigt att det finns system för att fånga upp synpunkter och avvikelser.

Hon menar att ingen ska vara beroende av vem eller vilka de känner eller är släkt med utan alla medarbetare och brukare ska ha samma möjlighet att göra sin röst hörd.

Det var för snart tre veckor sedan som Johanna Hellberg och Sara Klasson gick ut och vittnade om bristerna i hemtjänsten och om det icke humanitära sättet man behandlar de äldre på.

– I nuläget är jag rädd för att bli äldre, jag skulle inte vilja bli behandlad som våra brukare blir behandlade, sa Sara Klasson då.