Den 31 oktober 2016 anmäldes ett brott mot strandskyddet till samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm. Anmälan rörde en brygga, en anlagd strandpromenad och en permanent placerad grillkåta som uppförts utan bygglov i Mörkhulta som ligger söder om sjön Tislången väster om Forsa.

Trots att över ett år har hunnit förflyta har anmälan inte behandlats trots att ett flertal påminnelser har gjorts. I JO-anmälan påpekas att grillkåtan sedan tidigare har anmälts till samhällsbyggnadsförvaltningen. Då lyftes den upp och placerades på hjul, men den har stått permanent placerad sedan 2010. Under sommaren 2017 byggdes ytterligare en mindre brygga.

Anmälaren skriver att: "Kommunen ska skyndsamt hantera ärendet vilket inte på något sätt har skett. Kommunen vill uppenbart inte ta i ärendet utan skjuter det på framtiden hela tiden." I anmälan hänvisas till en pågående detaljplaneprocess i Mörkhult som väckt starka reaktioner från närboende.

En privat fastighetsägare vill bygga ett nytt villaområde med tolv småhustomter vid Mörkhulta och den föreslagna detaljplanen var i våras ute på samråd. Flera grannar motsatte sig förslaget i sin helhet och bland annat lyftes frågor om konsekvenserna för djur, miljö, natur och grannar. De har också haft synpunkter på bland annat strandskydd och trafiksäkerhet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen svar har varit entydigt: Planområdet är utpekat som LIS-område i översiktsplanen, vilket innebär att det bedöms vara lämpligt för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Strandskyddet upphävs därför helt eller delvis för att möjliggöra bebyggelse. Syftet med detaljplanen är att skapa attraktiva bostäder i strandnära läge, vilket kan stärka befolkningsunderlaget i kommunen.

Trots att anmälan om brott mot strandskydd inkom innan förslaget om ny detaljplan finns den inte omnämnd. "Kommunen ser gärna att detaljplanen vinner laga kraft och uppskattar sannolikt fastighetsägarens ambitioner och vill troligen inte "bråka" står det i JO-anmälan.

Fotnot: Efter att denna artikel först publicerades, har anmälaren meddelat att han tagit tillbaka sin anmälan, eftersom kommunen nu har meddelat att de påbörjat ärendet.