Det vill kristdemokraten få svar på av kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

Frågan ställs i en interpellation efter att Frondelius i KK gått i klinch med kommunalrådets uppfattning i frågan om anhöriginvandring.

Som tidningen då rapporterade, råder Dahlström de familjer som vill återförenas med sina ensamkommande barn i Katrineholm att söka sig någon annanstans. Dahlström hänvisar denna vägran att sträcka ut handen till bostadsbristen.

Det åligger kommunerna att lösa bostadsfrågan för familjer som folkbokför sig där deras ännu omyndiga barn eller ungdomar finns. Men Dahlström har gjort klart att dessa familjer inte omfattas av de nya bostäder som byggs och inte ges företräde i den långa bostadskön. Eftersom kommunen inte vill bygga några tillfälliga bostäder, finns inga alternativ till logi än någon enstaka idrottshall på landsbygden.

Frondelius tycker att detta är under värdighetens gräns och att frågan borde kunna lösas om bara viljan finns.

Samtidigt bedömer han att problemet med bostadsbrist är så mycket större än att ordna lämpliga husrum åt drygt 50 anhöriginvandrare, vilket är vad det hittills talats om. Antalet invånare och barnfamiljer som i kommunen lever i utsatthet, av låga inkomster och i trångboddhet är nu av sådan omfattning att socialnämnden har tvingats öppna en särskild verksamhet som arbetar enbart med bostadsfrågan.

Det är i strid mot nämndens reglemente, enligt Frondelius. Han skriver i interpellationen att "ändå har socialnämnden blivit kommunens tredje största hyresvärd, vilket är en ohållbar situation”, och vill veta när socialtjänsten ska avlastas denna uppgift.

När det gäller nyanlända som söker sig till kommunen, menar Frondelius att dessa utgör en stor del av Katrineholms positiva befolkningstillväxt. Han vill därför också veta hur Dahlström ser på invandringsinflyttningen med tanke på visionen om 40 000 invånare år 2030.

Dahlström och kommundirektör Sari Eriksson har även hos Migrationsverket flaggat för svårigheten att ordna bostäder till anhöriginvandrarna. I en skrivelse påpekar de att denna grupp är större än de 30 nyanlända som omfattas av årets anvisning till Katrineholm enligt bosättningslagen.

Migrationsverkets regionchef Caroline Henjereds svar på detta, är att reglerna som myndigheten har att följa inte tar hänsyn till kommunernas bostadskapacitet. Det är i sådana fall upp till regering och riksdag att avgöra om reglerna ska ändras.