I september förra året upptäcktes att en kulvert i en av D. Carnegies fastigheter i Katrineholm fyllts med något man trodde var olja. Oljan skulle ha kommit från en oljeavskiljare i ett näraliggande parkeringshus, där en havererad pump gjort att olja hamnat i kulverten. Haveriet ledde till att kommunens miljökontor engagerade sig i fallet, och krävde att företaget skulle inkomma med vissa uppgifter om bland annat konstruktion, dokumentation och besiktning av oljeavskiljaren.

Företaget hotades med vite på 9 000 kronor om man inte svarade på uppgifterna senast i början av mars. Svaret kom först i slutet av april och kommunen vände sig till mark- och miljödomstolen för att få vitet utdömt.

D. Carnegie har till domstolen uppgett att det vid analys framkommit att det inte var frågan om något oljeläckage, vilket man också påpekat för kommunen. Man hade därefter utgått från att ärendet skulle avslutas.

Mark- och miljödomstolen skriver i sin dom att man funnit att delgivningskvittot inte undertecknats av en person som är firmatecknare. Därför kan D. Carnegie inte anses vara delgivna. Kommunens ansökan om att få vitet utdömt avslås.