Katrineholm har hittills varit en glest byggd stad. Men nu ska det bli ändring på det.

– En orsak till att man byggde glest förr var av brandsäkerhetsskäl, då många byggnader byggdes i trä. Över tid har olika ideal format staden som den ser ut i dag. Katrineholm är ändå en "nära" stad, de allra flesta bostäderna ligger inom en radie av tre kilometer från centrum, vilket gör att man kan ta sig till tågstationen med cykel inom 15 minuter, säger Stefan Jansson, samhällsbyggnadschef.

Varför vill man ha en tätare stad nu?

Artikelbild

| Kommunen behöver få fram mellan 4 000 och 5 000 nya bostäder för att 40000 invånare ska få plats i kommunen. Därför förtätas staden. Bilden är tagen i samband med att man började bygga nya kvarteret Hästen.

– Det handlar om att tillgodose ett ökat behov och efterfrågan av bostäder i Katrineholm. Det efterfrågas attraktiva och centralt belägna bostäder i dag, säger Stefan Jansson.

Men han berättar också att det handlar om att öka antalet människor som bor centralt eftersom det ökar förutsättningarna för en levande stadskärna, vilket i sin tur lockar människor att flytta till Katrineholm.

Målet är att det ska bo 40 000 invånare i kommunen 2030. Det innebär att kommunen behöver få fram mellan 4 000 och 5 000 nya bostäder.

Enligt översiktsplanen som antogs 2014 finns bland annat planer på 100-200 nya bostäder söder om Svartbäcksvägen, 100 nya bostäder vid vattentornet i Laggarhult och 100-200 nya bostäder vid Talltullen.

Vad hände med dessa planer? Har man byggt på andra platser i stället?

– I översiktsplanen, som är ett långsiktigt dokument, har man tagit fram områden där man ser en möjlighet att bygga bostäder, sedan styr efterfrågan från byggaktörerna vilka platser man bygger på. Fram till i dag har andra platser inom översiktsplanen varit mer attraktiva vilket har lett till att nya planer har tagits fram.

Enligt Stefan Jansson är kommunen i fas med planeringen.

– Men som ett led att få fram bostäder skulle vi även önska att efterfrågan för att vilja bo och bygga på landsbygden ökade.

Kommunen ser ett stort behov av i första hand bostadsrätter, men även hyresrätter.

– Vi kan även se en ökad efterfrågan på tomter i anslutning till befintliga villaområden, där mindre bostadsrättslägenheter efterfrågas, säger Stefan Jansson.