Agenda 2030 innehåller 17 globala mål. Huvudmålen handlar om att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet, lösa klimatkrisen och arbeta för fred och rättvisa.

För att målen ska nås krävs att "näringslivet, akademin och privatpersoner är engagerade", konstaterar Centerpartiet i Katrineholm i en motion till kommunfullmäktige. 

I motionen skriver politiker från partiet att de vill att Katrineholm går före och låter Agenda 2030 ligga till grund för verksamheten. Det bör också gälla de bolag som kommunen äger.

Mot denna bakgrund föreslår C att kommunstyrelsen tar fram ägardirektiv till de kommunala bolagen, där det framgår att bolagen ska bidra till att kommunen når målen för Agenda 2030.