Det måltidspolitiska programmet för Katrineholms kommun ska uppdateras varje mandatperiod, och just nu är en översyn på gång. I programmet tas inte bara kosten i sig upp, utan hela måltidssituationen i kommunens verksamheter behandlas. Det kan exempelvis handla om att fler vuxna ska finnas med i skolmatsalarna.

En viktig punkt i programmet är också matens miljöpåverkan. Precis som i det nu gällande programmet finns det i det nya förslaget mål om andelen ekologiska livsmedel. Det finns också ett mål om att maten i genomsnitt inte ska orsaka mer utsläpp av mer växthusgaser än 1,9 koldioxidekvivalenter per kilo livsmedel. Enlig Camilla Wiström, avdelningschef för måltidsverksamheten, ligger man redan i dag nära detta mål. För att ytterligare sänka utsläppen stipulerar förslaget till nytt måltidspolitiskt program att andelen kött i maten ska minska till förmån för vegetariska råvaror.

Vad gäller andelen ekologisk mat har man hittills inte nått upp till målet på 40 procent, i dag ligger andelen enligt Wiström kring 32 procent. 40-procentsmålet föreslås dock bli kvar. En ny punkt i förslaget till program handlar om kommunen som attraktiv arbetsgivare. I dag är det svårt att få tag på kockar och kockassistenter, framhåller Camilla Wiström.

För att om möjligt få bukt med detta ska kommunen bland annat arbeta för att fler väljer att utbilda sig på restaurangskolan och uppmuntra elever att göra sin prao i något av kommunens kök.