Beslutet att överpröva fattades vid ett extrainsatt styrelsemöte på bankens huvudkontor i Katrineholm på torsdagsförmiddagen.

Mötets dagordning innehöll endast en punkt. Åklagarbeslutet som innebär att Lindgren undslipper åtal.

Det togs strax före jul av vice chefsåklagare Pernilla Törsleff vid åklagarkammaren i Jönköping. Enligt bankens styrelse är åklagarens slutsatser mycket anmärkningsvärda.

– Vi begär överprövning eftersom vi vill att åklagaren tittar på om bevisen är tillräckliga för att väcka åtal om trolöshet mot huvudman. Att på juridiskt helt felaktiga grunder över huvud taget inte titta på bevisen, det kan vi inte slå oss till ro med.

Det säger sparbankens styrelseordförande Birgitta Johansson Hedberg.

Inget nytt i sak har tillkommit utöver det material som banken tidigare har överlämnat till åklagare och polisens utredare.

– Vi bedömer i styrelsen att bevismaterialet är både fullödigt och entydigt, säger Johansson Hedberg.

Bankledningen har reagerat starkt mot grunderna för åklagarens beslut och för Törsleffs argumentation.

Åklagaren har angett två skäl till att brott inte kan styrkas. Det ena är att det vid tiden för anmälan mot den sparkade vd:n fanns stora brister i bankens regler och kontroll vad avser privata inköp. Åklagaren håller därmed banken som medvållande till oegentligheterna.

Det andra skälet är förlikningen som innebar att Joacim Lindgren ersatte banken för en del av skadan.

– Vi anser inte att de här argumenten är juridiskt hållbara. Brister i interna regler och kontroll gör ju inte att en anställd kan göra vilka privata inköp som helst. Och förlikning utesluter inte att ett brott begåtts. Ekonomisk brottslighet kan inte läkas i efterhand genom att personen i fråga blir påkommen och delvis vill göra rätt för sig, säger styrelsens ordförande.

Ekonomisk brottslighet är svårbevisad. Enligt styrelsen råder dock ingen tvekan om att Lindgren systematiskt och över mycket lång tid gjorde privata inköp på bankens bekostnad.

Därför är det viktigt att driva processen mot Joacim Lindgren vidare också ur ett etiskt och moraliskt perspektiv, anser bankledningen. Kunderna ska kunna vara absolut säkra och trygga med att deras pengar inte missbrukas.

Nuvarande vd Sören Schelander ser inga tecken på att den så kallade bankskandalen 2016–2018 har skadat bankens förtroende.

– Ingenting i våra mätningar av kundnöjdheten visar på det. Det vittnar, tycker jag, om att kunderna ser igenom det som hänt. Att det handlar om en persons agerande och inte banken som helhet.