Sedan 2017 genomför SCB en medborgarundersökning varje år i form av en enkät.

Syftet är att medborgare ska tycka till om sin kommun och de verksamheterna som kommunen ansvarar för.

I undersökningen ska medborgare betygsätta om deras kommun är en bra plats och bo och leva i. Frågor om arbetsmöjligheter, bostad och kommunikationer ingår men också om trygghet, miljöarbete, renhållning och räddningstjänst.

Enkäten innehåller även frågor om kommunens verksamheter såsom skola, förskola och fritidsmöjligheter. Medborgares förtroende och möjlighet till inflytande ska betygsättas.

Svenska kommuner kan anmäla sitt intresse att delta i medborgarundersökningen.

Varje kommun som deltar får en egen analysrapport med resultaten av undersökningen.

I rapporten analyseras kommunens egna resultat. Men en jämförelse görs även med de andra deltagande kommunerna och mellan kommuner i olika storleksklasser.

I Katrineholm skickas enkäten ut den 7 till 13 september till 1200 statistiskt utvalda personer.

Kommunens hoppas att resultaten ska kunna ge en bild av relationen till medborgarna och hjälpa till att förbättra de kommunala verksamheterna.