Linda Sellins intresse för mötet med patienter inom psykiatrin utvecklades när hon läste sjuksköterskeutbildningen vid Mälardalens högskola, MDH. Hon skrev sin kandidatuppsats om den unga suicidnära människan och började sedan jobba inom slutenvårdspsykiatrin i Västerås.

Under sina cirka tio yrkesverksamma år som sjuksköterska mötte hon många patienter som befann sig i en svår situation och upplevde stor maktlöshet inför livet.

Linda Sellin berättar att hon i sitt arbete upptäckte att även om det är vanligt att personer vårdas för suicidtankar så saknas mycket kunskap.

För att den psykiatriska vården ska kunna erbjuda rätt hjälp är det viktigt att det finns kunskap och utrymme för samtal mellan patient och sjuksköterska, menar Linda Sellin.

– Jag såg att det är en komplex situation, mötet och samtalet mellan sjuksköterska och en suicidnära patient, det behövs mer kunskap för att hitta vägar att nå fram, säger hon.

[fakta nr="1"]

Via specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot psykiatrisk vård, bestämde hon sig för att forska i ämnet och i december förra året disputerade hon med sin avhandling.

Forskningen resulterade i ett förhållningssätt och en samtalsguide som kan hjälpa patienten och sjuksköterskan att prata om det allra svåraste.

Som underlag för avhandlingen har Linda Sellin bland annat intervjuat patienter, närstående, sjuksköterskor och forskare. Ett resultat hon fick fram är att patienterna själva ofta kände att de inte fick tillräckligt utrymme att prata, eller prata på egna villkor. Det påverkade också deras återhämtning.

– Det är viktigt att vården inte enbart utgår från ett diagnosperspektiv. Det gäller att kunna tillvarata patientens och närståendes perspektiv som en grund för att förstå personen i sitt livssammanhang. Och därigenom underlätta en fördjupad förståelse för vad som är viktigt för just den här personen, säger Linda Sellin, säger Linda Sellin.

Guiden kan vara ett stöd för samtalen och därigenom öppna för att se det som är svårt och tungt men också att kunna prata om det som intresserar personen.

[fakta nr="2"]

Ett möte mellan en suicidnära patient och en vårdare innebär både möjligheter och utmaningar och kan vara ett möte som väcker mycket hos vårdaren själv.

– Vårdaren behöver hjälpa personen att finna sin egen röst och sin egen berättelse, säger Linda Sellin.

Vårdaren behöver också vara medveten om hur hen blir påverkad av samtalet med patienten och reflektera över sin egen inställning i mötet, fortsätter hon.

Syftet med guiden är att med hjälp av samtalsteman och förslag på frågor underlätta dialogen mellan patient och sjuksköterska. Genom dessa förutsättningar kan patient och sjuksköterska utveckla ett gemensamt språk och sätta ord på personens tankar och känslor. Ge hjälp att se att det finns andra alternativ än att ta sitt liv.

[fakta nr="3"]

Linda Sellins förhoppning är att guiden ska utgöra en resurs i klinisk verksamhet. Guiden är inte en checklista som ska prickas av eller ett formulär som styr över samtalet, betonar hon.

Utgångspunkten är snarare att samtalsguiden ska leda till en dialog som är följsam till var patienten befinner sig "här och nu" och väljer frågor utifrån det.

Det finns också ett allmänintresse i avhandlingen, återhämtning i svåra livssituationer berör oss alla, menar Linda Sellin.

– Verkligen. Vi kan alla bidra, uppmärksamma varandra i vardagen, fråga hur det är. Att leva och vara tillsammans med andra människor är något som berör oss alla. Just det här att lyssna på personen man pratar med, på vad personen säger och sträva efter att förstå från den andra personens perspektiv och vara lyhörd för det. Det är viktigt, säger hon.