"Det kan inte vara enkelt att ta fram en plan där alla fastigheter inte är avstyckade, i ett fritidshusområde som inte var tänkt att permanentas från början, där många fastigheter är små, ligger inom översvämningsområde med rasrisk och där det egentligen inte är lämpligt att bygga ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi tycker att planen är en god början."

Det skriver två av närmare 45 fastighetsägare i fritidsområdet som aktivt har deltagit i samrådet om planförslaget. Kommunen har fått in närmare 25 yttranden, inklusive synpunkter från sommarstugeföreningen Åsen, länsstyrelsen, Sörmland vatten AB och Lantmäteriet.

Citatet ovan sätter huvudet på spiken; följaktligen är det en spretig och komplex samling synpunkter som kommunen fått att sätta tänderna i.

Huvudskälet till att det tas fram en detaljplan för fritidsområdet vid Kolsnaren är att underlätta för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp – eller allmänt vatten och spillvatten, som Sörmlands vatten tycker att det ska heta.

VA-lösningen ska skydda sjön från fortsatt övergödning. Enligt Vattenmyndigheten ligger Kolsnaren i botten på den femgradiga skalan för ekologisk status. Till år 2021 ska statusen ha förbättrats till god.

Inte alla fastighetsägare vill vara med på resan mot kommunalt VA. Sommargästerna på Kolsnarens öar argumenterar med flera skäl mot egen anslutning, särskilt då öarna inte lämpar sig för permanenta bopålar. Även på fastlandet finns ett visst motstånd:

"Jag finner det olustigt att jag som husägare i området skall behöva betala 200 000 kr för kommunalt avlopp enbart för att bebyggelsen skall försöka öka i ett område som redan i dagsläget sägs vara övergött", skriver en fastighetsägare där.

Ålsätter tillhör inte Vingåkers utvecklingsorter. Men en VA-utbyggnad väntas leda till att fler sommargäster på sikt kan tänka sig att bo där permanent.

Det leder i sin tur till ett ökat behov av om- och tillbyggnader av dagens stugor. För detta tar planförslaget höjd genom anpassningar av kvartersmarken, justeringar av tomtgränser och utökade byggrätter för majoriteten av tomterna.

Bland samrådsyttrandena finns – inte förvånande – en övervikt av synpunkter på hur den egna tomten eller omgivningen påverkas. Där finns också många uppfattningar, företrädesvis negativa, om förslagets ändringar av områdets trafikmiljö.

Detaljplaneförslaget ska nu justeras för granskning. Politiskt beslut tas först av samhällsbyggnadsnämnden och sedan av kommunfullmäktige under första kvartalet 2016.