• Befintliga parkeringsplatser ska ersättas inom närområdet.
  • Kommunen motiverar ett sjuvåningshus på Norr med att det redan idag finns flera höga hus i området Foto:
1/

Förslag till nytt bostadshus visas upp

Katrineholm

Nu får katrineholmarna tycka till om kvarteret Alen på Norr där man planerar att bygga ett nytt bostadshus med 30-40 lägenheter.

Kommunens strategi är att skapa ett tätare centrum. Därför vill man bygga ett nytt flerfamiljhus på parkeringsplatsen i kvarteret Alen, bakom tingshuset på Bievägen.

Sara Eresund som är planarkitekt på samhällsbyggnadsförvaltningen säger att man genom att förtäta staden utnyttjar redan befintlig infrastruktur. En tät stad bidrar också till ökat underlag för gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik och service.

– Fler bostäder i de centrala delarna ökar också flödet av människor vilket bidrar till ett rikare stadsliv och ökad trygghetskänsla i det offentliga rummet, säger Sara Eresund.

På den aktuella platsen finns en stor parkeringsplats i dag. Tanken är att boendeparkering ska finnas under fastigheten och befintliga parkeringsplatser ska ersättas inom närområdet.

– Det pågår ju ett projekt på kommunen för ett nytt stationsnära parkeringsgarage, säger Sara Eresund.

Sörmlands museum, som gjort en kulturmiljöanalys på uppdrag av kommunen, skriver i sin rapport att för att inte byggnader i omgivningen, såsom kyrkan, Kyrkans hus och gamla tingshuset ska påverkas negativt så bör inte det nya huset vara mer än tre våningar högt.

Men den rekommendationen tar kommunen inte hänsyn till. Kommunen vill se en sju våningar hög byggnad här.

– Med tanke på det stationsnära och kollektivtrafiknära läget anser kommunen att det är motiverat med en högre exploatering på området. Vår bedömning är även att det redan idag finns byggnader på sju våningar på Norr och att bebyggelsen är varierad idag, säger Sara Eresund.

Förslaget finns utställt för samråd på samhällsbyggnadsförvaltningen och på Kulturhuset Ängeln fram till den 22 september.