Första budet var att drygt 20 hektar av Brogetorpsskogen skulle avverkas på grund av granbarkborrens angrepp. I mitten på augusti siffran sjunkit till elva hektar och nu har kommunen beslutat att minska antalet träd som ska avverkas ytterligare.

Vi hade ett stormöte med boende och Naturskyddsföreningen och har analyserat fram och tillbaka. Det är viktigt att ta reda på den allmänna opinionen och vi insåg att förslaget (att avverka elva hektar, reds. anm) inte var det bästa. Det finns olika sätt att se på hur man ska göra det här och vi har valt att föra en mer strategisk kamp mot granbarkborren, säger Björn Rabenius.

I praktiken innebär det att de flesta angripna och döda granarna lämnas kvar och att avverkning av vissa träd endast blir aktuellt i ett begränsat område i nordvästra delen av skogen.

Artikelbild

| Om man plockar bort barken från de angripna träden syns tydligt hur granbarkborren har gjort gångar i träden.

– Det är utanför det område där det finns rödlistade arter. Vi kommer att gå fram med stor försiktighet och de små ingrepp vi gör kommer att ske vintertid då det är tjäle i marken för att skadan ska bli så liten som möjligt. Vi kommer även ta bort döda träd längs en skyddszon ner mot Vintervägen så att inte de inte riskerar att falla ner på privata tomter, säger Björn Rabenius.

I övrigt kommer fällor för granbarkborren sättas ut i vissa områden. Fällorna utsöndrar lockämnen och tanken är att dessa fällor ska se till att granbarkborren söker sig till det område där fällorna är och håller sig borta från skogen i stort.

Tommy Kvarnlöv är engagerad i Naturskyddsföreningen i Flen och är lättad och glad över det nya budet kring Brogetorpsskogens framtid.

– Det är helt fantastiskt! All heder till Flens kommun som utan prestige har gjort en totalvändning efter att ha prövat frågan. Så ska det vara och det är modigt, säger Tommy Kvarnlöv.

Artikelbild

| Döda träd som flankeras av granar som stått emot angreppen.

Skräckscenariot för Naturskyddsföreningen och många av de boende kring skogen var att granskogen skulle försvinna helt och att avverkningen skulle leda till en övergödning av den närliggande Taljasjön. Nu får istället arbetet med att göra Brogetorpsskogen till ett naturreservat ny fart.

– Vi ska ha ett möte om det med Naturskyddsföreningen och kommunen är positivt inställda. Men det ligger långt fram i tiden, säger Tommy Kvarnlöv.