Förvaltningsrätten i Linköping ändrar nu ett beslut som har tagits av socialnämnden i Flen. Ärendet gäller en ansökan om fortsatt rätt till ledsagning 16 timmar i månaden. Socialnämnden i kommunen gjorde i augusti 2017 avslag på en ansökan om att en boende i Flen ska få samma antal timmar av ledsagning som förut. Personen har tidigare haft rätt till ledsagning 16 timmar i månaden på grund av problem kopplade till nedsatt syn.

Nämnden ansåg att personen som sökt om bistånd skulle få ledsagning fem timmar mindre än ansökan angav. Detta ansågs tillgodose den sökandes behov.

Men nu har alltså förvaltningsrätten i Linköping gett den klagande rätt och hänvisar till socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten motiverar sitt beslut med att den klagande fortfarande behöver ledsagning enligt vad personen ansökt om för att kunna tillföras en skälig levnadsstandard. Rätten baserar sitt beslut på de utredningar som socialnämnden har utfört.