Trots att byggandet ökar uppger samtliga kommuner i länet att de har underskott på bostäder. Det gäller både i centralorterna och olika kommundelar. Orsaken är framför att den kraftiga befolkningstillväxten som inleddes vid millennieskiftet. Och bostadsbristen väntas vara kvar under minst tre år, enligt kommunernas bedömningar.

Under 2017 färdigställdes 1188 bostäder i länet, en ökning med 58 procent jämfört med året innan. Drygt hälften, 54 procent, av de nya bostäderna är småhus. I de färdigställda flerfamiljshusen är 55 procent hyresrätter och 45 procent bostadsrätter.

Sett utifrån befolkningsökningen med 3244 nya invånare under fjolåret borde tillskottet av nya bostäder uppgå till 1600 skriver länsstyrelsen i rapporten.

Det är framför allt nya hyresrätter som behövs. Bostadsbristen leder till att det råder stor konkurrens om de lägenheter som blir lediga. Men rapportförfattarna pekar på att det är skillnad mellan behov och efterfrågan.

– Flera personer har inte ekonomisk möjlighet att efterfråga nybyggda bostäder och det behövs en ökad rörlighet på bostadsmarknaden, säger landshövding Liselott Hagberg i ett pressmeddelande.

Hon skriver i rapporten att Sörmland står inför stora utmaningar på bostadsmarknaden. Bristen på lägenheter gör att unga inte kan flytta hemifrån, nyanlända får problem att hitta bostad och företagens tillväxtmöjligheter riskerar att hämmas.

Det som främst begränsar byggandet är de höga produktionskostnaderna, men också svårigheterna för hushållen att få lån. Andra faktorer som hämmar en mer expansiv byggmarknad är bristen på färdiga detaljplaner på attraktiv mark samt brist på arbetskraft inom byggsektorn.

Under 2017 påbörjades bygget av 2327 nya bostäder i Sörmland, en ökning med 54 procent jämfört med 2016. Enligt de uppskattningar kommunerna i länet gör, kommer 2800 bostäder börja byggas i år, varav 2200 i flerbostadshus och 600 i småhus. En stor andel av dessa återfinns i Eskilstuna med närmare 800 bostäder i flerbostadshus och 150 i småhus.