Samernas flagga hissad framför riksdagshuset. Arkivbild. Foto:

HD avgör tvist mellan sameby och staten

Jakt

Tvisten mellan Girjas sameby och staten avgörs i högsta instans. Högsta domstolen (HD) har beviljat prövningstillstånd för målet.

Det principiellt viktiga fallet handlar om vilken som ska ha beslutanderätt om fisket och jakten på ripa och annat småvilt i fjällområdena ovan odlingsgränsen – samebyn eller staten.

Gällivare tingsrätt dömde till Girjas fördel: samebyn har ensam förfoganderätt över jakten och fisket. Även om staten äger marken har samerna, på basis av urminnes hävd, rätt att styra över jakten och fisken, enligt tingsrätten. Rätten lutade sig mot historiska dokument som visar att samer brukat det aktuella området i uppemot tusen år.

Annan tolkning

Men staten, företrädd av Justitiekanslern (JK), överklagade och hovrätten för övre Norrland gjorde en annan tolkning. Den kom i sin dom fram till att Girjas har större rätt än staten till jakten och fisket inom samebyns område, men att samebyn inte har rätt att utan statens samtycke upplåta jakt- och fiskerätt. Domen sågs som svårtolkad, båda parterna överklagade och nu blir det alltså upp till Högsta domstolen att bringa klarhet i frågan.

När detta sker är inte fastställt.

— Förhoppningsvis kan vi inom en inte alltför avlägsen framtid meddela om det blir en huvudförhandling och i sådana fall när den äger rum, säger justitiesekreterare Maria Ulfsdotter Klang.

Välkomnar besked

Matti Berg, ordförande i Girjas sameby, välkomnar HD:s prövningstillstånd.

— Det är naturligtvis viktigt att få ett klarläggande och ett avslut i målet. Hade hovrättens dom stått fast är jag rädd att det slutat i nya tvister. Och jag tycker väl att Sverige som stat borde erkänna ursprungsfolkets rättigheter. Ett led i ett sådant erkännande vore att vi fick rätt i denna process, säger han.

Fakta: Detta har hänt

Sedan 1993 har allmänheten haft möjlighet att jaga i större delen av den svenska fjällkedjan. De statliga länsstyrelserna sköter tillstånd och återrapportering.

Den fria småviltjakten har lett till upprepade protester från samiskt håll. De har bland annat hävdat att de är bäst lämpade att avgöra var jakt kan ske utan att störa renarna.

Girjas sameby, med stöd av Svenska samernas riksförbund, stämde staten 2009. Rättegången i Gällivare tingsrätt hölls sex år senare.

Girjas krävde att ensamt få styra över jakten och fisket inom samebyns område ovan odlingsgränsen. Tingsrätten gav samebyn rätt i sin dom februari 2016.

Medan samiska representanter fällde glädjetårar över domen kom oroliga kommentarer från jägarhåll, som befarade att småviltjakten skulle begränsas eller bli mycket dyrare med samisk beslutanderätt.

Staten överklagade domen och hovrättsförhandlingar hölls i slutet av 2017. Hovrätten meddelade sin dom den 23 januari i år.