Foto:

Polis hämtade barn från hemmet – efter socialtjänstens miss

Katrineholm

Socialtjänsten i Katrineholm beslöt att återlämna ett omhändertaget barn till föräldrarna, utan att tillräcklig hänsyn tagits till barnets säkerhet. Nu har en anmälan enligt lex Sarah gjorts.

Enligt anmälan, som har skrivits av socialchefen Ola Nordquist, handlar det om ett litet barn som omhändertagits enligt LVU, lagen om vård av unga. Socialnämnden fattade beslut om umgängesbegränsning och om att hålla barnets vistelseort hemlig.

Socialnämndens beslut fastställdes senare i såväl förvaltningsrätt som kammarrätt, och ett övervakat umgänge mellan föräldrar och barn genomfördes.

Efter att föräldrarna begärt det, genomfördes en utredning om att barnet skulle flytta hem igen, enligt anmälan. Utredningen föreslog att upphäva vården enligt LVU.

Efter detta fattade socialnämndens utskott i stället beslut om att LVU i hemmet. Men trots att det saknades skyddsbedömning och vårdplan för vården i hemmet, genomfördes hemflytten en vecka efter beslutet. Samma kväll hämtades barnet av polis "med anledning av barnets skydd och säkerhet", som det står i anmälan.

Anmälan enligt lex Sarah har gjorts eftersom socialförvaltningen bedömer ett "händelserna utgör påtagliga risker för allvarliga missförhållanden för barnet".

Enligt anmälan har flera åtgärder vidtagits efter händelsen. Bland annat har en ny handläggare tagit sig an ärendet och familjen har i dag ett regelbundet umgänge.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

KatrineholmSocialtjänst
Relaterat