Malin Stenman presenterade innehållet i den nya länsstrategin för ett jämställt Sörmland. Foto:

Nolltolerans mot våld i ett mer jämställt Sörmland

Katrineholm

Nu tar länet krafttag för jämställdheten. Under onsdagen presenterades den nya länsstrategin för ett jämställt Sörmland. Ett av de sex delmålen är nolltolerans mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Strategin, som presenterades vid en jämställdhetskonferens i Katrineholm under onsdagen, ska spridas och förankras i länet under hela året.

Tanken är att den ska fungera som utgångspunkt för samarbete och samverkan i länet. Det kommer också att bli möjligt att ställa sig bakom strategin genom ett offentligt tillkännagivande via webben.

Malin Stenman, sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen i Södermanlands län berättade om de sex delmålen i strategin. Varje delmål innehåller tips på hur man kan arbeta för att nå upp till målen och frågor att reflektera över.

Enligt Malin Stenman har man ringat in de utmaningar som finns och som behöver lösas för att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Enligt strategin är mäns våld mot kvinnor det yttersta uttrycket för bristande jämställdhet.

Enligt den lägesbeskrivning som presenteras i strategin finns det behov av att förbättra och utveckla samverkan i länet, framför allt i enskilda ärenden.

– Samverkan mellan olika myndigheter är jätteviktig i den här frågan, säger Malin Stenman.

Av strategin framgår också att det preventiva arbetet har ökat men behöver förstärkas. Hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål behöver synliggöras i högre grad.

Nästa steg blir att bryta ner strategins inriktningar till en handlingsplan.

Ett annat delmål i länsstrategin för ett jämställt Södermanland är en jämn fördelning av makt och inflytande.

– Fyra kommuner och ett landsting har undertecknat den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, berättade Malin Stenman.

Det är Katrineholm, Eskilstuna, Flen, Gnesta och landstinget Sörmland som fattat pennan.

Andra delområden är ekonomisk jämställdhet, jämställd hälsa, jämställd fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet och jämställd utbildning.

Enligt Malin Stenman är det bara tre gymnasieprogram som har en jämn könsfördelning: Naturvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet och restaurang- och livsmedelsprogrammet.

– Att unga gör traditionella och könsbundna val leder till en könsfördelad arbetsmarknad, säger hon.

Våldet i siffror

Under 2016 utsattes 79 kvinnor (över 18 år) i Sörmland för en fullbordad våldtäkt.

Under samma år utsattes 16 flickor i åldern 15-17 år för en fullbordad våldtäkt.

11 män över 18 år utsattes för en fullbordad våldtäkt.

4 pojkar i åldern 15-17 år utsattes för en fullbordad våldtäkt.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Regionförbundet SörmlandLänsstyrelsen i SörmlandKatrineholmJämställdhet
Relaterat