Förskolan är ett av de områden som prioriteras i planen som ska minska farliga kemikalier i kommunens verksamheter. Foto:

Kemikalier och va till politiskt beslut

Katrineholm

En ny kemikalieplan för kommunen, förändringar av va-taxan och planer på nybyggnation av socialkontoret. Det är några av punkterna på ärendelistan till kommunfullmäktiges möte på måndag.

KK har rapporterat om flera av förslagen förut. Till dessa hör bland annat att projektera för nybyggnad av socialtjänstens lokaler på Västgötagatan, att kommunstyrelsen ska överta ansvaret för turismfrågor från kultur- och turismnämnden och att kommunen ska köpa aktier i Inera AB.

Även förändringarna av va-taxan har omskrivits i tidningen.

Kundernas förbrukningsavgifterna berörs inte. Däremot föreslås engångsavgiften för anslutning till va-nätet höjas med drygt 23 000 kronor.

Höjningen ska ge Sörmland vatten och avfall AB täckning för de ökade kostnader som uppstår när fastigheter tillkommer inom bolagets verksamhetsområden.

Dagens avgift täcker inte mer än drygt 40 procent av dessa kostnader, enligt bolaget.

I taxeförslaget ingår också höjningar av avgifter för vissa service- och underhållsåtgärder som va-bolaget gör på eget eller fastighetsägarens initiativ.

Det blir till exempel 750 kronor dyrare att få vattenmätaren i brunn länsad. Det kommer att kosta fastighetsägarna 350 kronor mer än i dag när vattenmätare tas ner och sätts upp, och när avstängning och påsläpp av vattnet förbereds. En avgift på 500 kronor införs för "förgäves besök" av servicetekniker.

På fullmäktiges dagordning står även förslaget att anta en ny kemikalieplan. Den kommer från bygg- och miljönämnden och ska gälla från nästa år till 2021.

Planen har tre övergripande mål: att minska den totala mängden farliga ämnen i kommunens verksamheter, att minska människors exponering för dessa ämnen samt att öka konsumentkunskaperna om kemikalier.

De områden som särskilt prioriteras är förskola och fritids, vård- och omsorg, byggmaterial samt service- och teknikrelaterade verksamheter.

När planen skickades ut för påseende yttrade två av kommunens nämnder – bildningsnämnden och service- och tekniknämnden – att de saknade tydliga och precisa mål att uppnå. Därför har planen kompletterats med indikatorer som ska följas upp.

Läs också

( 11 st )

Läs mer om dessa ämnen

Sörmland vattenKatrineholmFörskolaKemikalierKommunalpolitik
Relaterat