Bygglov är arbetskrävande

Katrineholm

Förändringen av bygglovsavgifter har underlättat för sökande och handläggare, men många undrar varför avgifterna är så höga. Erik Bjelmrot, chef på avdelningen som hanterar bygglov på Katrineholms kommun, har svaret.

Sedan snart ett år tillämpas en modell med fasta avgifter för de flesta vanliga bygglovsärenden. Modellen är framtagen av SKL (Sveriges kommuner och landsting) och bygger på schabloner för genomsnittlig handläggningstid för olika byggnadstyper och storlekar.

Vilken är föredelen med denna metod?

— Som handläggare kan vi snabbt lämna ett besked om hur mycket bygglovet kommer att kosta. Den taxa som debiterades tidigare var baserad på objektets storlek (byggnaden) men det fanns många faktorer som skulle tas hänsyn till innan vi kunde lämna besked om hur stor avgiften skulle bli. Bland annat tillkom sakägare i omgivningen. Det gjorde det nästan omöjligt att lämna ett fast pris. Med ett fast pris är alla med och delar på den kostnaden oavsett hur lång tid den delen av handläggningen tar, säger Erik Bjelmrot.

Vad ingår i avgiften för bygglovet och hur går det till?

— Det är flera moment som ingår. Det är inte bara att vi registrerar och godkänner. Så snart vi får in ett ärende registreras det och påbörjas, därefter kollar vi om allt material finns med, som kartor och fasadritningar, och om det finns en kontrollansvarig. Behöver grannarna lämna synpunkter så skickar vi ut frågor till dem, därefter tar vi in deras svar. I en del fall måste vi åka ut och göra en bedömning om det är lämpligt att bygga på platsen. Efter detta tas beslut om bygglov. Därefter annonseras kungörelsen ut i Post- och inrikes tidningar.

Vad sker sedan?

— Då börjar vi med den tekniska fasen, tekniskt samråd, och tittar på om konstruktionen håller, på tillgänglighet, brandskydd och energiberäkningar. All tillhörande dokumentation som krävs gås igenom vid detta tillfälle. Det kan ske på kontoret tillsammans med den kontrollansvarige. När allt är klart ges ett startbesked och då får bygget påbörjas. Under byggnationen kan vi komma på ett eller flera byggplatsbesök beroende på hur komplicerat bygget är. När bygget är klart har vi ett samråd och går igenom att allt följt den plan som bygglovet gavs för. Har allt följts ges ett slutbesked och byggnaden får tas i bruk. Avslutningsvis arkiveras alla uppgifterna så att även nästa ägare, till exempel, kan se vad som gjorts. Allt detta ingår i avgiften, säger Bjelmrot.

Den avgift som kommunen tar ut grundar sig på att verksamheten ska finansiera sig själv. Inga skattemedel används för verksamheten med bygglov.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms kommunByggnationNäringsliv
Relaterat