Dags att ifrågasätta Trosas tillväxtmål?

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Bostad Med anledning av bygg­andet av sexvåningshus som skett på Trosalunds­berget och som planeras vid vård­centralen på andra sidan Stensundsvägen kritiserar Nils Edlund i SN 10 juli kommunens bostadsplanering. Enligt ­honom strider den mot en viktig förutsättning för översiktsplanen som är kopplad till en av punkterna i den fastlagda kursen för Trosa kommun och som innebär att ”Kommunen skall växa i sådan takt att dess speciella karaktär och idyll bibehålles”. Problemet som vi politiker har att hantera är hur detta skall förenas med målet att kommunen skall växa med minst 1,5 procent per år, som det hittills funnits politisk enighet om. För Miljöpartiets del är det också viktigt att inte främja nya villaområden utanför tätorterna som är helt bilberoende för att klara vardagslivet.

Den nya stadsdel med höga hus som växer fram vid vårdcentralen, avviker helt klart ­väsentligt i karaktär från resten av tätorten. Om en ”stadsmässig entré” till Trosa från öster är idyllbevarande kan med fog ifrågasättas. Frågan är emellertid var annars, de bostäder som byggts och planeras där skulle placerats. För den demokratiska processen är det ett uppenbart problem att översikts­planerna inte tydligt visar hur exploateringen av nya bostadsområden är tänkt att ske. Det ifrågasatta projektet framför vårdcentralen är bara antytt i översiktsplanen. Ett trygghetsboende på den platsen ser ut som mest troligt enligt planen och bostadsprojektet kom som en överraskning för många i samhällsbyggnadsnämnden.

I grunden kokar frågan ner till om de som nu bor i Trosa vill att kommunen skall växa i den takt som politikerna planerar för. De senaste åtta årens tillväxt har knappast medfört bättre samhällsservice. Det blev i bästa fall bara mer av detsamma. Den har också medfört dramatiskt ökande låneskuld per invånare och minskningar av tätortsnära grönområden. Nu hotas Hungaskogen.

Kanske dags att ompröva tillväxtmålet? Vad tycker Trosaborna egentligen?

Björn Kjellström Miljöpartiet de Gröna i Trosa

Läs mer om dessa ämnen

Insändare