Kommunpolis Dennis Ejdvinsson höll föredrag och svarade på frågor. Foto:

Namnet för nya skolan i Flen klubbat

Flen

Nytt skolnamn, ingen extra resa på skolkortet och hur stor brottsligheten egentligen är. Tre av hållpunkterna på torsdagens kommunfullmäktigemöte i Flen.

Mötet inledes med flera föredrag varav ett av kommunpolisen Dennis Ejdvinsson. Han informerade om trygghet och samverkan i lokalsamhället med frågeställningar som var medborgarna får sin information om brottsligheten ifrån och hur många som vet hur hög den är. Ejdvinsson talade även om att media, både traditionell och social, har mycket större inverkan på hur stor otrygghet medborgarna upplever än vad informationen från BRÅ, forskarna, Polisen och kommunen har.

Han hade också med sig siffror om den faktiska brottsligheten. Mellan 1 januari 2017 och 21 november i år begicks 1 600 brott i kommunen varav 411 i Flens tätort. Under samma period 2016 var siffran i tätorten 520.

Statistiken visar också på att brottsligheten sjönk i områdena Salsta och Flens centrum där polisen haft medborgarlöften och en högre närvaro. Samtidigt påpekade Ejdvinsson att brottsligheten förflyttar sig, ökad närvaro på ett ställe kan göra att exempelvis narkotikarelaterade brott istället sker på ett annat.

Minskning gäller alla brottskategorier, allra mest bland stölder.

Ansvarsförhållandet kring den gamla vägen Mellan Flen och Malmköping, den så kallade Fornbovägen, har tidningen tidigare rapporterat om, läs mer om det här och här.

Länge såg det ut som att de boende längs vägen skulle behöva bilda en vägsamfällighet då Trafikverket skulle göra om vägen till enskild, men sedermera bestämde sig Flens kommun för att gå in och bli väghållare.

Anledningarna till att kommunen tyckte det var lämpligt att ta över ansvaret var bland annat för att kunna fortsätta ha kollektivtrafik längs sträckan men även att kunna utnyttja området för markexploatering.

Frågan var uppe för beslutsfattande och beslutet fattades i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

I och med beslutet kommer avtalet mellan kommunen och Trafikverket att slutas och kommunen få 1 775 000 kronor för att rusta upp vägen och blir väghållare framöver.

Vidare var frågan om vad den nya F-6 skolan i Flen ska komma att heta. Kommunstyrelsens förslag var att helt enkelt kalla de nya lokalerna för Stenhammarskolan F-3 och Stenhammarskolan 4-6, samt att alla grundskolebyggnaderna vid Drottninggatan samlas under namnet Bildningscentrum Stenhammar, alltså inkluderat dagens Stenhammarskolan som får tillägget 7-9.

Det nya namnet klubbades igenom av en enig fullmäktigeförsamling.

Huruvida giltigheten på skolkorten skulle utökas från tre till fyra resor per dag har utretts av barn- utbildnings- och kulturnämnden.

Den kom fram till att tre ska fortsätta gälla med motivering att eftersom alla elever inte har rätt till skolkort skulle ytterligare en resa minska likvärdighet ännu mer, något som inte är i linje med likställighetsprincipen.

Liberalerna yrkade på återremiss av ärendet och vände sig mot användning av likvärdighetsprincipen.

— Är det så jante att om inte alla ska kunna utnyttja resorna då ska inga andra heller få det? sa Berit Hyllbrant (L) och fick medhåll av partikollegan Jonathan Bejefalk.

— Att säga nej slår bara mot dem som har den lägsta inkomsten. Det är jättetråkigt att det inte satsas mer på att aktivera ungdomarna, ökad rörlighet finns det så många fördelar med.

Även Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ville se en återremiss.

— Ingen hänsyn har tagits till den sociala vinsten av att låta ungdomar åka fritt. Den ekonomiska frågan tar för stor plats i skolfrågan, sa Per Grönlund (SD).

— Jag tycker inte man utrett det man fick i uppdrag, sa Kaj Johansson (V).

Majoriteten replikerade med bland annat att om likställighet ska gälla bör man istället titta på fria resor för alla.

— Oavsett vad kostnaden skulle bli handlar det om mångmiljonbelopp, då höjer jag hellre skolpengen för de pengarna, sa Roger Tiefensee (C) och Cecilia Friis (Mp) nämnde att många idag inte utnyttjar ens den tredje resan.

Återremissen avslogs efter votering med siffrorna 30 - 10 och fullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag, alltså tre resor även i fortsättningen.

Medborgarförslaget om en hundrastgård och hundbad vid Salsta kulle föll inte i god jord. Efter sin utredning konstaterade Samhällsbyggnadsförvaltningen att Gårdsjön är så pass förorenad att den olämplig att bada i och att kommunen inte bör uppmuntra till hundbad.

Förvaltningen hade föreslagit att förslaget skulle avslås och fullmäktige gjorde inga andra bedömningar. Hundägarna i Flen som vill ha en hundrastgård får alltså ta omtag.

I maj träffade tidningen mannen bakom medborgarförslaget, om det går att läsa här.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Flens kommunKommunalpolitikPolitik
Relaterat