Kvinno- och tjejjouren Miranda stöttar kvinnor och tjejer som  FOTO: STINA JÄRPERUD

”Vi arbetar outtröttligt varje dag”

Debatt

Kvinno- och Tjejjouren Miranda i Katrineholm tar varje år emot hundratals samtal från tjejer och kvinnor som utsatts för mäns och killars våld, inklusive sexuella övergrepp.

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Hittills under året har fyra kvinnor och åtta barn bott på vårt skyddade boende, och vi har varit tvungna att neka 25 förfrågningar på grund av platsbrist. I chatten stöttar vi drygt 200 barn och unga varje år. De vanligaste stödbehoven för unga tjejer gäller våldtäkt och sexuella övergrepp av förälder/annan närstående och psykisk ohälsa.

I lördag var det FN:s internationella dag mot mäns våld mot kvinnor. Vi kräver att Katrineholms kommun inrättar ett långsiktigt och strukturerat förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor, med egen budget och på både individnivå och strukturell nivå. Samverkan med nyckelaktörer inom civilsamhället såsom vi på Kvinno- och Tjejjouren Miranda är avgörande. Likaså att det våldsförebyggande arbetet inte finansieras med medel som tas från arbetet med att stödja och skydda våldsutsatta kvinnor och barn.

Regeringens mål är att alla unga ska nås av våldsförebyggande insatser med ett genusperspektiv. Det är nödvändigt att insatser till unga bygger på kunskapen om att det i första hand är män och killar som utövar våld och att det är en fråga om makt och ojämställdhet. Detta synliggörande är nyckeln till förändring.

Skolan är en av de viktigaste arenorna när det kommer till att förhindra att killar utövar våld mot en framtida partner eller barn. Mycket våld sker också inne på skolan där elever utsätter andra elever för fysiska, psykiska och sexuella övergrepp. Killars sexuella trakasserier och övergrepp mot tjejer är utbredda, vilket #metoo belyst senaste månaden. I skolorna finns en unik möjlighet och ett ansvar att arbeta för att förebygga och stoppa killars våld och det är viktigt att det görs i samarbete med den lokala kvinno- eller tjejjouren, d.v.s. Kvinno- och Tjejjouren Miranda.

Skolans sex- och samlevnadsundervisning har en avgörande roll i att förebygga sexuella övergrepp och främja jämställdhet. Undervisningen och de aktörer som står för den ska ha ett kunskapsunderbyggt och kritiskt förhållningssätt till porr och prostitution och motverka köp av sexuella tjänster. Barn har rätt till en porrfri barndom. Elever och skolpersonal ska kunna hänvisa till skolans policy om någon tittar på pornografi i skolan, och på så sätt kränker barns grundläggande rättighet att inte utsättas för våld.

Våldsförebyggande arbete måste vara anpassat till den lokala situationen och det ska finnas beredskap för att ta hand om både våldsutövare och utsatta så att elever får det stöd och hjälp som de har rätt till. Här är elevhälsa, ungdomsmottagningar och civilsamhällets organisationer såsom kvinno- och tjejjourer av största vikt.

Vi på Kvinno- och Tjejjouren är experter i våld, makt och jämställdhet. Vi arbetar outtröttligt varje dag för att påverka, förebygga, stötta och skydda mot mäns våld mot kvinnor. Vi ser att Katrineholms kommun behöver prioritera det förebyggande arbetet mycket mer än vad som görs idag.

Det går att stoppa våldet. Låt lördagens internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor bli startskottet för ett långsiktigt och kraftfullt arbete för att göra Katrineholms kommun fri från våld.

Emelie Trolin Barn- och ungdomsansvarig Ida Midnattssol Verksamhetsansvarig, Kvinno- och Tjejjouren Miranda

Läs mer om dessa ämnen

Kvinnovåld