"Mentorerna till årets elever ger en samlad bedömning att nästan alla elever känner sig trygga", skriver de fyra skolledarna i sin debattartikel. Foto:

"Nästan alla elever känner sig trygga"

Debatt

Ungdomsgäng skapar kaos på skolorna, lyder rubriken i Katrineholms-Kuriren den 11 oktober. Vi delar inte den verklighetsbeskrivningen.

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Järvenskolorna Tallås och Söder samlar huvuddelen av Katrineholms årskurs 7-9-elever. Båda skolorna bedriver ett målinriktat arbete för att skapa en skolmiljö för att eleverna ska få en bra utbildning som grund för vidare studier och framtida yrkesval. En förutsättning för att detta ska vara möjligt är att vi har en trygg skola med vuxna som skapar förtroendefulla och bra relationer med våra elever.

De flesta av våra elever har en väl fungerande skolgång. De har det bra hemma med föräldrar som är engagerade och förmår att stödja sina tonåringar både i studier och i den mentala utvecklingsfasen som tonåren utgör. I samarbetet mellan hem och skola hanterar vi svåra frågor om till exempel motivation, spelregler i skolan och relationer mellan elever och personal.

En del elever saknar dock fungerande tillvaro utanför skolan. Här får skolan en viktig kompensatorisk uppgift. Skolans personal gör omfattande arbetsinsatser för alla våra elever, men blir speciellt viktiga just för dessa elever. När vi samlade vår personal och diskuterade artikeln är det just detta arbete många pekade på. Många uttryckte besvikelse över bilden som gavs av en skola i kaos.

Vi vet i regel vilka ungdomar som befinner sig i riskzonen för kriminalitet. Vi vet vilka som behöver extra vuxenstöd för att inte hamna i konflikter. Vi arbetar målmedvetet vidare för att skapa relation och förtroende med de elever som behöver kompenseras för att nå en beteendeförändring. Det är en arbetsintensiv och resurskrävande insats, men vi upplever att vi når framåt i detta arbete hela tiden. ”Skolan är det enda stället som fungerar för de här eleverna”, beskriver en av våra mest erfarna lärare. Det blir då en konstig verklighetsbeskrivning att just skolan beskrivs som huvudarenan för kriminell verksamhet.

Vid utvecklingssamtal på Järvenskolan Södra fyller eleverna i en hälsobarometer där de bland annat svarar på frågor om de känner sig trygga på skolan. Mentorerna till årets elever ger en samlad bedömning att nästan alla elever känner sig trygga. Järvenskolan Tallås trivselenkät som slutfördes i veckan visar att andelen otrygga elever, otrygga zoner på skolan samt otrygga situationer inte har ökat sedan vi genomförde den sist för två år sedan. Detta trots att elevantalet har ökat markant. Vi kan se att en del elever i åk 7 upplever otrygghet under rasterna. Detta kopplas då främst till att det är högre ljud i korridorer och rörligare än vad det var i skolan i åk 6. Vi har inte heller fått signaler från föräldrar att elever på skolan känner sig otrygga. Elever i åk 9 på Järvenskolan Södra ger ett samlat intryck att skolmiljön upplevs som mycket lugnare och tryggare än höstterminen 2016. Elevrådsstyrelsen på Järvenskolan Tallås förmedlade till rektor i samband med Kurirens artikel att de inte alls känner igen sig i beskrivningen att det är kaos i skolan och att den styrs av gäng. Samma återkoppling fick rektor på Järvenskolan Södra från elever på skolan samma dag.

Med ett relativt stort antal unga individer samlade på en skola sker ändå ibland incidenter i form av konflikter och bråk. Vi har självklart en nollvision, att dessa ska upphöra. De incidenter som sker utreds och följs upp. Som ett led i detta arbete är vi flera vuxna än tidigare år som jobbar på skolorna. Vi har vuxna som kan reda ut det som kan bli en konflikt, redan innan det händer. Skolorna har flera mindre undervisningsmiljöer, även utanför Järvenområdet, där elever som har behov av lugnare miljö har sin skolgång. I undervisningen och i andra möten med våra elever diskuterar och reflekterar vi kring viktiga frågor om till exempel värdegrund, jämställdhet, solidaritet och ansvarstagande. Vi möter våra ungdomar på deras väg mot att bli vuxna. Vi arbetar också förebyggande i nära samverkan med polis och socialtjänst för att skapa en trygg skolmiljö. Vi är stolta över våra skolor, våra elever och lärare och över allt det goda arbete som görs inom skolan.

Sammantaget är vår verklighetsbeskrivning att kriminaliteten och våldet har sin huvudsakliga hemvist utanför skolan där det saknas kompensatoriskt vuxenstöd. Att kompensera för detta är en stor utmaning för samhället och kräver omfattande insatser. Skolan deltar gärna i detta arbete för att under skoltid skapa en grund för att våra mest utsatta ungdomar ska välja en annan framtid än kriminalitet. Samtidigt är det viktigt att vi får tid och resurser över att ägna oss åt vårt huvuduppdrag utveckling och lärande.

Susanna Ölander Borg

Rektor, Järvenskolan Södra

Magdalena Norin

Rektor, Järvenskolan Tallås

Helene Björkqvist

Förvaltningschef, Bildningsförvaltningen

Elsemarie Hallqvist

Verksamhetschef åk 7-9 och gymnasiet, Bildningsförvaltningen

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms kommunKatrineholmDebattSkola
Relaterat

Mest delat denna vecka